Om Riksantikvaren

Om Riksantikvaren

Riksantikvaren ble opprettet i 1912. Vi har ansvar for forvaltning av kulturminner, kulturmiljøer og kulturhistoriske landskap. Riksantikvaren er et direktorat, og en del av miljøforvaltningen. Her kan du lese litt om Riksantikvarens ansvarsområder.

Lomen Stav kirke
Lomen Stav kirke i Valdres er en av de 28 stavkirkene i Norge. Foto: Dagfinn Rasmussen, Riksantikvaren

Riksantikvaren er et direktorat underlagt Klima- og miljødepartementet, og vi er departementets rådgiver i alle saker som gjelder kulturminner og kulturmiljø. Riksantikvaren er den overordnete kulturminnemyndigheten og ansvarlig for å sette i verk den nasjonale kulturminnepolitikken. Vi har et faglig ansvar overfor kommunene, fylkeskommunene, Sametinget, Sysselmannen på Svalbard og forvaltningsmuseene på kulturminnefeltet.

Vi er vedtaksmyndighet for fredninger, og vi er klageinstans for vedtak som er gjort av regional kulturminneforvaltning på kulturminnefeltet. I plansaker har Riksantikvaren innsigelsesmyndighet.

Forvaltning av kulturminner

I kulturminneforvaltningen har, som hovedregel, fylkeskommunene forvaltningsansvaret for fredete kulturminner. Det betyr at fylkeskommunene er rette myndighet til å gi dispensasjon fra kulturminneloven, og har ansvar for å ivareta kulturminner i arealplanleggingen. Riksantikvaren har forvaltningsansvaret for et utvalg kulturminner, blant annet middelalderbyene Oslo, Tønsberg, Bergen og Trondheim. Kulturminnene Riksantikvaren har forvaltningsansvar for står på en egen liste.

Riksantikvaren har ansvaret for forvaltningen av kulturminneverdiene knyttet til kirkene, og et særlig ansvar for stavkirkene.

Vi driver strategiutvikling og har ansvar for særskilte satsingsområder på kulturminnefeltet. Blant oppgavene våre er også veiledning, kompetanseutvikling og arbeid med sentrale data om kulturminner i offentlig forvaltning.

Internasjonalt samarbeid

Vi samarbeider også internasjonalt om EØS-midler, forskningsprosjekter og verdensarv. Fram til 2022 sitter Norge i UNESCOs verdenarvkomité. Riksantikvaren leder arbeidet for Norges delegasjon til komiteen, i tett samarbeid med Klima- og miljødepartementet og Miljødirektoratet.

Årsrapport 2019 – Publikumsversjon

Under finner du publikumsversjonen av vår årsrapport for 2019. Her kan du lese mer om hvordan Riksantikvaren arbeider med kulturminner.

Kontakt

Riksantikvarens kontorlokaler er for tiden stengt som et tiltak for å hindre koronasmitte. Du kan kontakte Riksantikvaren på e-post på postmottak@ra.no, telefonnummeret til sentralbordet er: 22 94 04 00. Telefonen er betjent 10-14 på hverdager.

Åpningstider:
08.00 – 15.45 (vintertid)
08.00 – 15.00 (sommertid)

Besøksadresse
Dronningens gate 13, 0152 Oslo (Google maps)

Postadresse
Riksantikvaren, Postboks 1483 Vika, 0116 Oslo

Sentralbord: +47 22 94 04 00 (fra kl. 10-14)
Biblioteket: +47 22 94 05 40
Arkivet : +47 92 20 53 54
Pressevakt: +47 404 65 153

E-post henvendelser – finn rett adresse her

Publisert: 11. desember 2019 | Endret: 4. januar 2021