Om Riksantikvaren

Om Riksantikvaren

Riksantikvaren ble opprettet i 1912. Vi har ansvar for forvaltning av kulturminner, kulturmiljøer og kulturhistoriske landskap. Riksantikvaren er et direktorat, og en del av miljøforvaltningen. Her kan du lese litt om Riksantikvarens ansvarsområder.

Lomen Stav kirke
Lomen Stav kirke i Valdres er en av de 28 stavkirkene i Norge. Foto: Dagfinn Rasmussen, Riksantikvaren

Riksantikvaren er et direktorat underlagt Klima- og miljødepartementet, og vi er departementets rådgiver i alle saker som gjelder kulturminner og kulturmiljø. Riksantikvaren er den overordnete kulturmiljømyndigheten og ansvarlig for å sette i verk den nasjonale kulturmiljøpolitikken. Vi har et faglig ansvar overfor kommunene, fylkeskommunene, Sametinget, Sysselmannen på Svalbard og forvaltningsmuseene på kulturmiljøfeltet.

Vi er vedtaksmyndighet for fredninger, og vi er klageinstans for vedtak som er gjort av regional kulturmiljøforvaltning på kulturmiljøfeltet. I plansaker har Riksantikvaren innsigelsesmyndighet.

Tildelingsbrev og instruks fra Klima- og miljødepartementet

Forvaltning av kulturmiljø og kulturminner

I kulturmiljøforvaltningen har, som hovedregel, fylkeskommunene forvaltningsansvaret for fredete kulturminner. Det betyr at fylkeskommunene er rette myndighet til å gi dispensasjon fra kulturminneloven, og har ansvar for å ivareta kulturminner i arealplanleggingen. Riksantikvaren har forvaltningsansvaret for et utvalg kulturminner og kulturmiljøer, blant annet middelalderbyene Oslo, Tønsberg, Bergen og Trondheim. Kulturminnene og kulturmiljøene som Riksantikvaren har forvaltningsansvar for står på en egen liste.

Riksantikvaren har ansvaret for forvaltningen av kulturminneverdiene knyttet til kirkene, og et særlig ansvar for stavkirkene.

Vi driver strategiutvikling og har ansvar for særskilte satsingsområder på kulturmiljøfeltet. Blant oppgavene våre er også veiledning, kompetanseutvikling og arbeid med sentrale data om kulturminner og kulturmiljø i offentlig forvaltning.

Internasjonalt samarbeid

Vi samarbeider også internasjonalt om EØS-midler, forskningsprosjekter og verdensarv. Fram til 2022 satt Norge i UNESCOs verdenarvkomité. Riksantikvaren ledet arbeidet for Norges delegasjon til komiteen, i tett samarbeid med Klima- og miljødepartementet og Miljødirektoratet.

Publisert: 11. desember 2019 | Endret: 1. mars 2024