Prosjekter og satsinger

Adapt Northern Heritage

Adapt Northern Heritage (Tilpass kulturarven i nord) er et samarbeidsprosjekt mellom 15 partnere fra Irland, Island, Norge, Russland, Skottland og Sverige som har som mål å fremme bedre forvaltning av kulturminner og kulturmiljøer i et endra klima.

Kullet ble fraktet fra gruven og ned til utskiping på stranden. Foto: Siri Wolland Riksantikvaren
Hiorthhamn Utskiping Kullet ble fraktet fra gruven og ned til utskiping på stranden.

Bakgrunnen for prosjektet

At klimaet er i endring vil få store konsekvenser for kulturminnene. Det betyr også at det vil bli en stadig større utfordring for eiere og forvaltere av kulturminner og kulturmiljøer å ta vare på kulturarven.

Stor geografisk spredning og små lokalsamfunn i nordlige områder gjør at eiere, forvaltere og myndigheter har vanskelig for å utvikle den kompetanse og kapasiteten som trengs for å forvalte kulturminner og kulturmiljøer i et stadig mer krevende klima.

Selv om klimaet og klimaendringene er ulike i de europeiske regionene i nord, vil de kunne dra fordel av å utveksle ekspertise og erfaring når de skal planlegge bærekraftige tilpasningstiltak.

Tiltak

Prosjektet vil utvikle:

  • prosedyrer for risiko- og sårbarhetsvurderinger av kulturminner/kulturmiljøer
  • prosedyrer for planlegging av tilpasningstiltak som tar hensyn til kulturell, økonomisk, miljømessig og sosial bærekraft.

Verktøyet vil bli utviklet, utprøvd og demonstrert gjennom utvikling av tiltaksplaner ved ni ulike kulturminner/kulturmiljøer i Island, Irland, Norge, Russland, Sverige og Skottland.

I Norge er det valgt ut to samarbeidspartnere for utprøving og demonstrasjon av resultatene. Det er Aurland kommune og Sysselmannen på Svalbard. I Aurland vil Aurlandsdalen og støler generelt være i fokus. På Svalbard er Hiorthhamn, det gamle gruvesamfunnet, som skal vurderes.

Prosjektet vil også utvikle et nettverk for lokale aktører med ansvar for kulturminner og kulturmiljøer for å lære, utveksle ideer og diskutere hvordan vi best tar vare på kulturarven.

Prosjektpartnere

Disse partnerne deltar i prosjektet:

I tillegg er det mange assosierte partnere, blant annet Aurland kommune, Sysselmannen på Svalbard og Museum Nord i Norge og Riksantikvarieämbetet i Sverige.

Det 3-årige samarbeidsprosjektet er finansiert dels av EUs Interreg programme for the Northern Periphery and Arctic.

Flommen i Flåmsdalen i Aurland i 2014 gjorde skader på bygninger og landskap. Foto: Marte Boro Riksantikvaren
Flommen I Flåmsdalen Flommen i Flåmsdalen i Aurland i 2014 gjorde skader på bygninger og landskap. Foto: Marte Boro, Riksantikvaren

Hva er Adapt Northern Heritage (laget av NIKU)

Adapt Northern Heritage Conference 2020

Som avslutning på Interregprosjektet Adapt Northern Heritage vil vi arrangere en konferanse i Edinburgh i mai 2020. Nå er den åpnet for påmelding!

Kontaktperson

Marte Boro – marte.boro@ra.no

Publisert: 13. desember 2019 | Endret: 6. februar 2020