Prosjekter og satsinger

Kulturmiljø av nasjonal interesse i byer og tettsteder (NB!-registeret)

NB!-registeret er en oversikt over kulturmiljøer av nasjonal interesse i byer og tettsteder som det må vises særlige hensyn til i forbindelse med vern og utvikling. Registeret skal bidra til å ivareta kulturmiljøverdier og er i dag et viktig verktøy i samfunnsplanleggingen og kulturmiljøforvaltningen.

Vardø var en av de mange byene som ble brent under 2. verdenskrig. Brente steders regulering stod for planleggingen av gjenreisningen, og byplanen fremstår i stor grad uendret i dag. Foto: Guri Dahl

Målet med satsingen kulturmiljøer av nasjonal interesse i byer og tettsteder (NB!) er:

  • å få oversikt over kulturmiljøer av nasjonal interesse i alle landets fylker
  • å bidra til økt kunnskap og bevissthet om kulturmiljøer i kommuner og relevante sektorer
  • å gi tidlige og tydelige signaler fra kulturmiljøforvaltningen om hvilke kulturmiljøer det må tas særlig hensyn til i samfunns- og arealplanleggingen

NB!-registeret

NB!-registeret er en database med over 200 kulturmiljøer av nasjonal interesse i byer og tettsteder. De nasjonale interessene knytter seg til byene som helhet, til enkeltmiljøer og/eller strukturer.

NB!-registeret angir kulturmiljøer hvor det må vises særlige hensyn i forbindelse med videre forvaltning og utvikling, slik at de kulturhistoriske verdiene ikke svekkes eller forsvinner. Det vil likevel være et visst handlingsrom for endring og utvikling innenfor kulturmiljøene, forutsatt at kvalitetene blir ivaretatt. Kulturmiljøene bør forvaltes i tråd med anbefalingene i Riksantikvarens Bystrategi.

Kulturmiljøene i NB!-registeret har ikke formelt vern, men kan gi grunnlag for nye hensynsoner iht. plan- og bygningsloven. Dette er kommunenes ansvar. I tillegg kan de være grunnlag for innsigelse fra regionale myndigheter og Riksantikvaren ved nye tiltak og planer.

Ålesund sentrum består hovedsakelig av bebyggelse oppført etter bybrannen i 1904. Arkitekturen er preget av jugendstilen, og gatenettet reflekterer et ønske om orden og system, samtidig som stedets topologi er hensyntatt.

NB!-registeret som verktøy

NB!-registeret er en kunnskapsbase og arbeidsredskap for kulturminne- og planforvaltningen på nasjonalt, regionalt og kommunalt nivå.

NB!-registeret er et dynamisk verktøy der ny kunnskap og nye vurderingen kan bidra til at registeret justeres og utvides. Hva som regnes som kulturmiljøer av nasjonal interesse kan endre seg over tid.

Registeret bidrar med informasjon som kan være nyttig i forvaltningen av kulturmiljøene, og ved oppstart av arealplanarbeid eller byggesaksbehandling. Kulturmiljøavgrensingene, -beskrivelsene og faglige råd for forvaltning gir grunnlag for en mer forutsigbar håndtering av hvert enkelt kulturmiljø.

Bygningsmiljøet Møllebyen i Moss , ble reist i perioden 1850-1920. I dette området var mølleindustrien sentral, men her har det også vært sagbruk, brenneri- og bryggeri-, tekstil-, margarin- og gjærindustri. Kulturmiljøets sammensetning, og lesbarheten av de ulike bygningstypene, gjør at Møllebyen formidler både industrihistorien og sosialhistorien på en god måte. Foto: Trond Skovdahl, Riksantikvaren

Revisjon av NB!-registeret

Riksantikvaren er ansvarlig for utvikling og vedlikehold av NB!-registeret. Ny kunnskap og nye vurderinger vil kunne bidra til at nye kulturmiljøer legges til registeret, at avgrensningene for enkelte kulturmiljøer endres, eller at et kulturmiljø tas ut av registeret. Dette arbeidet gjøres i nær kontakt med regional kulturminneforvaltning og aktuelle kommuner.

For tiden pågår en revisjon av NB!-registeret. Forarbeidet startet i 2018 med vurdering av dagens register, avklaring og etablering av rutiner og fremgangsmåte for revisjonen. Revisjonen innbefatter i hovedsak en presisering av kulturmiljøtekstene og tilføyelse av faglige råd for forvaltning for hvert enkelt av kulturmiljøene.

I 2020 har forslag til revisjon av kulturmiljøene i Viken fylkeskommune, Agder fylkeskommune (frist 31.03.21) og Nordland fylkeskommune (frist 30.04.21) blitt sendt ut på høring. Høringene er åpne og forslagene som sendes ut kan du se på høringer og kunngjøringer.

Kartportalen

Klikk på kartet for å komme til oversikten over alle kulturmiljøene i NB!-registeret.

Kontaktpersoner

Saksbehandlere

Teamleder Vignir Freyr Helgason
vignir.freyr.helgason@ra.no

Ståle Arfeldt Bergås
staale.arfeldt.bergaas@ra.no

Bodil Johanne Paulsen
bodil.johanne.paulsen@ra.no

Seksjonssjef:

Leidulf Mydland
Leidulf.mydland@ra.no
Seksjon for arealplanlegging og miljø

Publisert: 17. mars 2021 | Endret: 17. august 2021