Prosjekter og satsinger

Kulturmiljø av nasjonal interesse i byer og tettsteder (NB!-registeret)

NB!-registeret er en oversikt over kulturmiljøer av nasjonal interesse i byer og tettsteder som det må vises særlige hensyn til i forbindelse med vern og utvikling. Registeret skal bidra til å ivareta kulturmiljøverdier og er i dag et viktig verktøy i samfunnsplanleggingen og kulturmiljøforvaltningen.

Vardø var en av de mange byene som ble brent under 2. verdenskrig. Brente steders regulering stod for planleggingen av gjenreisningen, og byplanen fremstår i stor grad uendret i dag. Foto: Guri Dahl

Målet med satsingen kulturmiljøer av nasjonal interesse i byer og tettsteder (NB!) er:

  • å få oversikt over kulturmiljøer av nasjonal interesse i alle landets fylker
  • å bidra til økt kunnskap og bevissthet om kulturmiljøer i kommuner og relevante sektorer
  • å gi tidlige og tydelige signaler fra kulturmiljøforvaltningen om hvilke kulturmiljøer det må tas særlig hensyn til i samfunns- og arealplanleggingen

NB!-registeret

NB!-registeret er en oversikt over kulturmiljøer av nasjonal interesse i byer og tettsteder. Kulturmiljøene må derfor vises særlige hensyn i forbindelse med videre forvaltning og utvikling, slik at de kulturhistoriske verdiene ikke svekkes eller forsvinner. Det kan være et visst handlingsrom for endring og utvikling innenfor kulturmiljøene, forutsatt at kulturmiljøverdiene ivaretas. Kulturmiljøene i NB!-registeret bør forvaltes i tråd med anbefalingene i  Riksantikvarens strategi og anbefalinger for by- og stedsutvikling.

For å få nærmere kunnskap om kulturmiljøverdiene og handlingsrommet for utvikling kan det utarbeides en kulturhistorisk stedsanalyse etter Riksantikvarens DIVE-metode. En slik analyse brukes ofte som kunnskapsgrunnlag i lokale og regionale kulturmiljøplaner, i tillegg til område- og reguleringsplaner. Kulturmiljøene i NB!-registeret har ikke formelt vern, men kan sikres vern gjennom hensynssoner og bestemmelsesområder etter Plan- og bygningsloven.

I tillegg kan de gi grunnlag for innsigelse fra regionale myndigheter og Riksantikvaren ved nye tiltak og planer. Dette er nærmere forklart i eget rundskriv fra Klima- og miljødepartementet, se Nasjonale og vesentlige regionale interesser på miljøområdet – klargjøring av miljøforvaltningens innsigelsespraksis T-2/16.

Ålesund sentrum består hovedsakelig av bebyggelse oppført etter bybrannen i 1904. Arkitekturen er preget av jugendstilen, og gatenettet reflekterer et ønske om orden og system, samtidig som stedets topologi er hensyntatt.

NB!-registeret som verktøy

NB!-registeret er en kunnskapsbase og arbeidsredskap for kulturminne- og planforvaltningen på nasjonalt, regionalt og kommunalt nivå.

NB!-registeret er et dynamisk verktøy der ny kunnskap og nye vurderingen kan bidra til at registeret justeres og utvides. Hva som regnes som kulturmiljøer av nasjonal interesse kan endre seg over tid.

Registeret bidrar med informasjon som kan være nyttig i forvaltningen av kulturmiljøene, og ved oppstart av arealplanarbeid eller byggesaksbehandling. Kulturmiljøavgrensingene, -beskrivelsene og faglige råd for forvaltning gir grunnlag for en mer forutsigbar håndtering av hvert enkelt kulturmiljø.

Bygningsmiljøet Møllebyen i Moss , ble reist i perioden 1850-1920. I dette området var mølleindustrien sentral, men her har det også vært sagbruk, brenneri- og bryggeri-, tekstil-, margarin- og gjærindustri. Kulturmiljøets sammensetning, og lesbarheten av de ulike bygningstypene, gjør at Møllebyen formidler både industrihistorien og sosialhistorien på en god måte. Foto: Trond Skovdahl, Riksantikvaren

Revisjon av NB!-registeret

Riksantikvaren er ansvarlig for utvikling og vedlikehold av NB!-registeret. Ny kunnskap og nye vurderinger vil kunne bidra til at nye kulturmiljøer legges til registeret, at avgrensningene for enkelte kulturmiljøer endres, eller at et kulturmiljø tas ut av registeret. Dette arbeidet gjøres i nær kontakt med regional kulturminneforvaltning og aktuelle kommuner.

For tiden pågår en revisjon av NB!-registeret. Forarbeidet startet i 2018 med vurdering av dagens register, avklaring og etablering av rutiner og fremgangsmåte for revisjonen. Revisjonen innbefatter i hovedsak en presisering av kulturmiljøtekstene og tilføyelse av faglige råd for forvaltning for hvert enkelt av kulturmiljøene.

Når en revisjon sendes ut på høring eller publiseres, kunngjøres dette på Riksantikvarens sider. Høringene er åpne og forslagene som sendes ut kan ses under Høringer og kunngjøringer. Publiserte revisjoner er tilgjengelig på Kulturminnesøk og i Askeladden.

Kartportalen

Klikk på kartet for å komme til oversikten over alle kulturmiljøene i NB!-registeret.

Kontaktpersoner

Saksbehandlere

Teamleder Vignir Freyr Helgason
vignir.freyr.helgason@ra.no

Ståle Arfeldt Bergås
staale.arfeldt.bergaas@ra.no

Bodil Johanne Paulsen
bodil.johanne.paulsen@ra.no

Anette Morvik Robberstad
anette.morvik.robberstad@ra.no

Mari Solheim Sandsund
Mari.Solheim.Sandsund@ra.no

Seksjonssjef:

Leidulf Mydland
Leidulf.mydland@ra.no
Seksjon for arealplanlegging og miljø

Publisert: 17. mars 2021 | Endret: 25. juli 2022