Tilskudd

Alt om tilskudd

Har du et kulturminne du lurer på om du kan søke tilskudd til?
Les mer om de enkelte tilskuddsordningene her.

Eiere eller forvaltere av kulturminner kan søke om tilskudd til tiltak som for eksempel istandsetting, sikring og skjøtsel. Her finner du informasjon om kva du kan søke om tilskudd til, og hvordan du kan søke.

Fylkeskommunene, Byantikvaren i Oslo, Sametinget og Riksantikvaren forvalter en rekke tilskuddsordninger til bevaring, istandsetting og vedlikehold av kulturminner og kulturminner. De fleste av disse ordningene har søknadsfrist 1. november. De enkelte tilskuddsordningene er innrettet mot ulike kategorier kulturminner og det kan gis tilskudd til ulike formål og tiltak.

Tilskudd er overføringer fra statsbudsjettet til mottakere utenfor staten for å nå bestemte mål.

Tilskuddsforvaltning er administrasjon av tilskuddsordninger og enkeltstående tilskudd og omfatter utlysning, saksbehandling, tildeling, kontroll, oppfølging og vurdering av måloppnåelse. (DFØ)

Publisert: 23. oktober 2022 | Endret: 5. september 2023