Hensynssoner overtunneltak

En kort veileder

1Hensynssoner overtunneltak

I enkelte reguleringsplaner som omfatter tunnelanlegg legges det en hensynssone på terrengnivå uten særskilte arealformål under. Det forutsettes da at gjeldende reguleringsplan fortsatt skal gjelde. Et eksempel er ny traséfor Follobanenmellom Oslo S og Ski, somskal gå i tunnel fra Ekeberg og til Ski. Denne delen av planområdet er regulert i to nivåerunder bakken, henholdsvis tunnel og sikkerhetssone. I tillegg er det lagt en hensynssonea) (SOSI-kode190)på bakkenivå. Denne hensynssonen har et eneste formål, å forby boring av energibrønner for varmepumper. Ut over denne hensynssonen skal gjeldende reguleringsplaner fortsatt gjelde.

Riksantikvaren har sett nærmere på hvordan slike hensynssoner uten underliggende arealformål forholder seg til bestemmelsene i kulturminneloven. Både kml. § 9 og § 8, 4. ledd er koblet opp mot tiltak (§9: Ved planlegging av offentlige og større private tiltak… og § 8, 4. ledd: Tillatelse i medhold av første ledd skal ikkeinnhentes for bygge-og anleggstiltak som er i samsvar med reguleringsplan…).

I tilfellet Follobanen, og i andre tilsvarende saker,er det ingen tiltak, men derimot et forbud mot tiltak. Hensynsonen utløser dermed hverken et krav om oppfyllelse av undersøkelsesplikten iht. kml. § 9 ellerbehov for dispensasjon etter kml. § 8, 4. ledd.

Reguleringsplanermed hensynssoner uten arealformål endrer heller ikke status for de gjeldende reguleringsplanene.

Hvis tunneltaketpå terrengnivåhar fått et eget arealformål i reguleringsplanen, for eksempel LNF-R eller grønnstruktur, gjelder undersøkelsesplikten i kml. § 9 og dispensasjonsbestemmelsene i kml. § 8, 4. ledd fullt ut