Veiledere

Arealplanlegging

Her finner du veiledere, retningslinjer og informasjonsark. Se også Riksantikvarens vitenarkiv om du ikke finner det du leter etter her. Se også våre sider om lovverket her.

Konsekvens­­utredninger for klima og miljø Veileder Byggesak Om bestemmelser i byggesaks­delen av plan- og bygningsloven Døme på reguleringsplanar med fokus på vern Eksempel­samling veileder for bestemmelser til arealplaner Energi og konsesjon Roller og ansvar i konsesjons­saker innenfor energi­feltet Føresegner og retningsliner til kommunedelplan for kulturminne og kulturmiljø Konse­kvens­­­ut­rednings­­forskrift­en for plansaker Veileder til forskrift om konsekvensutredninger for konsekvensutredning av planer etter plan- og bygningsloven. Pløy­ing, jord­arbeid og beite Fortsatt drift av marka over auto­­­matisk fred­ete kultur­­­minner. Hensynssoner og arealformål over tunneltak Veiledning for hensynssoner og arealformål over tunneltak Kommune­­­planens arealdel Konsekvensutredning for kulturminner og kulturmiljø Konsekvens­utredning av kommune­planens arealdel for tema kulturminner og kulturmiljøer Korleis forvalte kultur­miljø og land­skap av nasjonal interesse Rettleiar for kommunal og regional forvaltning Korleis velgje ut kultur­miljø og land­skap av nasjonal interesse Rettleiar for kommunal og regional forvaltning Kultur­historiske landskap av nasjonal interesse Veileder for kommunal og regional forvaltning Kultur­minner i kommune­planens samfunns­del kort veileder Gode råd for sam­arbeid med frivillige om kulturminne­planer Se veiledning her Landskaps­analyse Framgangs­måte for vurdering av landskaps­karakter og landskaps­verdi Metode for landskaps­analyse i kommune­plan Veileder NB!-registeret. Veiledning for saksbehandling i forbindelse med NB!-områder. Planlegging etter plan- og bygnings­loven for kulturminner, kulturmiljø og landskap. Reguleringsføresegner om automatisk freda kulturminne og landskap Retningsliner og føresegner til omsynssoner i kommuneplanens arealdel Om generelle føresegner til arealdelen i kommuneplanen, jf. plan- og bygningslova § 11-9 Føresegner til arealdelen til kommuneplanen etter § 11-11 Kulturminne­plan for kommuner 3 plantyper som kan egne seg for kommunen Utarbeidelse av en kultur­minneplan Veiledning i alle trinn i planprosessen Planlegging i sjøområdene veileder som gir råd om forvaltningen av kystnære sjøområder ved bruk av plan- og bygningsloven. Utbygging av vindkraftverk Denne veilederen viser en systematisk fremgangsmåte for å utrede mulige virkninger for landskap av planlagte vindkraftverk Vurdering av landskaps­virkninger ved ut­bygging av vindkraft­verk veileder Vern av bygningsmiljø gjennom reguleringsplan

Publisert: 12. desember 2019 | Endret: 2. juni 2023