Veiledere

Arealplanlegging

Finner du ikke det du leter etter?

Se også Riksantikvarens eksempelsamling, Riksantikvarens vitenarkiv, eller våre sider om lover, forskrifter og konvensjoner.

Byggesaker Om bestemmelser i byggesaks­delen av plan- og bygningsloven Dispen­sasjon gjennom areal­plan Kulturminne­loven § 8 fjerde ledd. Saks­behandling i arkeologi Døme på regulerings­planar med fokus på vern Eksempel­samling veileder for bestemmelser til arealplaner Vilkårs­fast­settelse Eksempel­samling, del 2 Føresegner og retnings­linjer til kommune­delplan for kultur­minne og kultur­miljø Konse­kvens­­­ut­rednings­­forskrift­en for plansaker Veileder til forskrift om konsekvensutredninger for konsekvensutredning av planer etter plan- og bygningsloven. Hensynssoner og arealformål over tunneltak Veiledning for hensynssoner og arealformål over tunneltak Kommune­­­planens arealdel Konsekvensutredning for kulturminner og kulturmiljø Konsekvens­utredning av kommune­planens arealdel for tema kulturminner og kulturmiljøer Korleis forvalte kultur­miljø og land­skap av nasjonal interesse Rettleiar for kommunal og regional forvaltning Korleis velgje ut kultur­miljø og land­skap av nasjonal interesse Rettleiar for kommunal og regional forvaltning NB!-registeret. Veiledning for saksbehandling i forbindelse med NB!-områder. Planlegging etter plan- og bygnings­loven for kulturminner, kulturmiljø og landskap. Retnings­liner og føre­segner til omsyns­soner i kommune­planens arealdel Om generelle føre­segner til areal­delen i kommune­planen jf. plan- og bygningslova § 11-9 Føre­segner til areal­delen til kommune­planen etter § 11-11 Planlegging i sjøområdene veileder som gir råd om forvaltningen av kystnære sjøområder ved bruk av plan- og bygningsloven. Ut­bygging av vind­kraft­verk Denne veilederen viser en systematisk fremgangs­måte for å utrede mulige virkninger for land­skap av planlagte vind­kraft­verk Vern av bygningsmiljø gjennom reguleringsplan Føresegner Vilkårs­fastsettelse Eksempel­samling

Publisert: 12. desember 2019 | Endret: 30. januar 2024