Veiledere

Arealplanlegging

Her finner du veiledere, retningslinjer og informasjonsark. Se også Riksantikvarens vitenarkiv om du ikke finner det du leter etter her. Se også våre sider om lovverket her.

Byggesak Om bestemmelser i byggesaks­delen av plan- og bygningsloven Døme på reguleringsplanar med fokus på vern Eksempel­samling veileder for bestemmelser til arealplaner Energi og konsesjon Roller og ansvar i konsesjons­saker innenfor energi­feltet Føresegner og retningsliner til kommunedelplan for kulturminne og kulturmiljø Konse­kvens­­­ut­rednings­­forskrift­en for plansaker Veileder til forskrift om konsekvensutredninger for konsekvensutredning av planer etter plan- og bygningsloven. Pløy­ing, jord­arbeid og beite Fortsatt drift av marka over auto­­­matisk fred­ete kultur­­­minner. Hensynssoner og arealformål over tunneltak Veiledning for hensynssoner og arealformål over tunneltak Kommune­­­planens arealdel Konsekvensutredning for kulturminner og kulturmiljø Konsekvens­utredning av kommune­planens arealdel for tema kulturminner og kulturmiljøer Korleis forvalte kultur­miljø og land­skap av nasjonal interesse Rettleiar for kommunal og regional forvaltning Korleis velgje ut kultur­miljø og land­skap av nasjonal interesse Rettleiar for kommunal og regional forvaltning Kultur­historiske landskap av nasjonal interesse Veileder for kommunal og regional forvaltning Kultur­minner i kommune­planens samfunns­del kort veileder Gode råd for sam­arbeid med frivillige om kulturminne­planer Se veiledning her Landskaps­analyse Framgangs­måte for vurdering av landskaps­karakter og landskaps­verdi Metode for landskaps­analyse i kommune­plan Veileder NB!-registeret. Veiledning for saksbehandling i forbindelse med NB!-områder. Planlegging etter plan- og bygnings­loven for kulturminner, kulturmiljø og landskap. Reguleringsføresegner om automatisk freda kulturminne og landskap Retningsliner og føresegner til omsynssoner i kommuneplanens arealdel Om generelle føresegner til arealdelen i kommuneplanen, jf. plan- og bygningslova § 11-9 Føresegner til arealdelen til kommuneplanen etter § 11-11 Kulturminne­plan for kommuner 3 plantyper som kan egne seg for kommunen Utarbeidelse av en kultur­minneplan Veiledning i alle trinn i planprosessen Planlegging i sjøområdene veileder som gir råd om forvaltningen av kystnære sjøområder ved bruk av plan- og bygningsloven. Utbygging av vindkraftverk Denne veilederen viser en systematisk fremgangsmåte for å utrede mulige virkninger for landskap av planlagte vindkraftverk Vurdering av landskaps­virkninger ved ut­bygging av vindkraft­verk veileder Vern av bygningsmiljø gjennom reguleringsplan

Publisert: 12. desember 2019 | Endret: 11. september 2023