Arbeidsområder

Verdiskaping på kulturmiljøfeltet

Verdiskapingsarbeidet går ut på å framheve kulturmiljø som ressurs for samfunnsplanlegging og -utvikling.  Riksantikvaren ser dette som en forutsetning for bærekraftig forvaltning av kulturmiljøene over tid.

Fotefar mot nord er et verdiskapingsprosjekt i regi av fylkeskommunene i Troms og Finnmark, Nordland og Trøndelag. Kollhellaren med hulemaleriene ytterst mot storhavet i Moskenes kommune er eksempel på et fotefar som er særlig sårbart og som har behov for nye måter å formidle på. Foto: Arve Kjersheim, Riksantikvaren

Kulturmiljø har betydning for flere av FNs mål for bærekraftig utvikling. Involvering i arbeid med kulturmiljø kan virke positivt for enkeltmenneskets opplevelse, læring, identitet, livskvalitet, mobilisering, innovasjon og samskaping i lokalsamfunn. Kulturmiljø kan også være en ressurs for attraktivitetsbygging og utvikling av bærekraftig næring, for sirkulærøkonomi og miljø.

Kulturmiljø markerer stedenes historie, hvorfor de ble etablert, utviklingstrinn de har gått i gjennom og hvor de står i dag. Dette gir muligheter for å forstå stedenes og regionens komparative fortrinn.  Kulturmiljø gir perspektiv på felles historie i byer, tettsteder og lokalsamfunn i en region, men åpner også opp for å se mangfold og de enkelte stedenes særpreg og muligheter.

Synliggjøring av kulturmiljøenes samfunnsmessige betydning bidrar til forankring og legitimitet, og kan utløse kunnskap, ressurser og metoder for en bærekraftig forvaltning av kulturmiljøverdiene.

Historisk oversiktVerdiskaping som tema og arbeidsområde ble etablert i programperioden 2006-10, se historisk oversikt her.
Nyheter om verdiskaping

Oslo 1324

Publisert: 7. desember 2022

Verdiskapingsprosjektet Levende kystkultur på Kvitsøy bruker kystens kulturarv for å bygge lokal identitet i møte med fastlandsforbindelse. Det skal utarbeides DIVE-analyse for Ydstebøhavn og Leiasundet. Foto: Geir Tvedt, Riksantikvaren

Verdiskapingsarbeidet

Verdiskaping er et gjennomgående tema i kulturmiljøforvaltningen. Vi legger vekt på kulturmiljøets tilstedeværelse og bruk i samtiden. Vi arbeider for ordninger som sikrer en god og varig forvaltning av kulturmiljøene.

Riksantikvarens handlingsprogram for verdiskaping gir fem prioriteringer:

Prioritering 1:

Riksantikvaren skal ta i bruk verdiskaping som virkemiddel for å nå nasjonale mål og prioriteringer

Verdiskapingsarbeidet har en tverrfaglig karakter og må sees i sammenheng med oppfølging av nasjonale mål og prioriteringer i Meld. St. 16 (2019-20). Prosjektene skal bidra til kunnskapsinnhenting og utprøving av modeller knyttet til mobilisering, engasjement og nye ressurser, kompetanseutvikling, bærekraft og helhetlig forvaltning av verneverdier. Verdiskaping kan også inngå som element i de kommende bevaringsstrategiene.

Prioritering 2:

Riksantikvaren skal stimulere til strategiske signalprosjekter

Signalprosjekter skal ha samfunnrelevans knyttet til utfordringer som økonomisk og sosial bærekraft, miljø og klima, omstillingsarbeid. Prosjektene skal gi konkrete kunnskaps- og læringseffekter og bidra til strategisk og faglig utvikling av kulturmiljøfeltet. Signalprosjektene skal framtre som tydelige eksempler på kulturmiljøenes samfunnsrolle. Innhold, resultater og effekter skal formidles til politikere, samarbeidspartnere og publikum.

Prioritering 3:

Riksantikvaren skal legge til rette for tydelige prosjekter for kulturmiljøbasert næring, distriktsutvikling og omstilling i lokalsamfunn

Det skal etableres tydelige utviklingsprosjekter som ser på kulturmiljøenes potensiale for nærings- og produktutvikling og som et verktøy for å stimulere til distriktsutvikling og omstilling i lokalsamfunn.

Prioritering 4:

Riksantikvaren skal styrke samarbeidet med Sametinget, fylkeskommunene og nasjonale partnere.

Riksantikvaren skal stimulere til at kulturmiljø blir en tydeligere innsatsfaktor i utøvelsen av den regionale samfunnsutviklerrollen.

Prioritering 5:

Riksantikvaren skal styrke kunnskapsutvikling, læring og formidling

Verdiskapingsprosjektene skal fremstå som gode eksempler på kulturmiljøenes rolle i samfunnsutviklingen.

Bred verdiskaping

Vi snakker ofte om kunnskaps-, opplevelses- og bruksverdier når vi skal forklare kulturmiljøenes samfunnsrolle.

Følgeforskerne til verdiskapingsprogrammet 2006-10 lanserte begrepet bred verdiskaping som et uttrykk for at arbeid med kulturmiljø gir positive verdier og effekter på mange samfunnfelt og nivåer – miljømessig, kulturelt, sosialt og økonomisk. Verdiene støtter gjensidig opp om hverandre og gir synergier.

Ressurs for lokal og regional utvikling

Forskrift av 13. august 2021 fastsetter at formålet med verdiskapingsarbeidet er “å medvirke til at kulturmiljø tas i bruk som en ressurs og bidra til at kulturmiljøfeltet får en tydeligere rolle i lokal og regional utvikling”. En hovedambisjon er dermed å løfte kulturmiljø som en synlig innsatsfaktor inn på partnerskaps- og samarbeidsarenaer knyttet til reiseliv og næringsutvikling, utvikling av steder og lokalsamfunn, plan- og innovasjonsprosesser.

Samfunnsutviklerrollen slik den er definert i regionreformen, står sentralt i verdiskapings-arbeidet. Arbeid med kulturmiljø kan være et element for strategisk tenkning, mobilisering av aktører og ressurser, samt koordinering av aktørene.

Kontaktperson hos Riksantikvaren

Geir Tvedt – geir.tvedt@ra.no

Riksantikvaren skal i verdiskapingsarbeidet:

  • Legge til rette: Invitere til dialog og samarbeid internt hos Riksantikvaren og med andre aktører på nasjonalt nivå
  • Spille på lag: Koordinere innsats med fylkeskommuner, kommuner og museer
  • Begeistre: Kommunisere målrettet mot næringsaktører, frivillige og befolkningen
  • Samskape: Være rådgiver og partner i lokale og regionale verdiskapingsprosjekter
  • Lære sammen: Sørge for kunnskapsutvikling og læring på alle nivåer
Dialog og kommunikasjon i verdiskapingsarbeidet
Verdiskapingsprosjektet Fotefar mot nord skal revitalisere kulturmiljøer i alle kommuner fra Namdalen til Finnmark. Fiskeværet Hamningberg er Båtsfjord sitt utvalgte fotefar og var også et av pilotprosjektene i programperioden 2006-2010. Konflikter mellom turisme og lokalsamfunn er ofte et tema i verdiskapingsprosjektene.
Foto: Marit Bendz, Riksantikvaren
Verdiskapingsprosjektet Ein bit av historia i Møre og Romsdal jobber med historiske ferdselsårer. Kvernes kulturmiljø på Averøy er et viktig attraksjonspunkt i Kystpilegrimsleia.
Foto: Geir Tvedt, Riksantikvaren

Publisert: 25. mai 2021 | Endret: 28. juli 2022