Arbeidsområder

Verdiskaping på kulturmiljøfeltet

Verdiskapingsarbeidet går ut på å framheve kulturmiljø som ressurs for samfunnsplanlegging og -utvikling.  Riksantikvaren ser dette som en forutsetning for bærekraftig forvaltning av kulturmiljøene over tid.

Knaben gruver, Kvinesdal kommune Kvinesdal kommune ønsker gjenbruk av gruvesamfunnet Knaben. Knaben skal utvikles til å bli et helårlig reisemål og en internasjonal gruveattraksjon. Foto: Jan Rob, Knaben leirskole

Kulturmiljø er en bredspektret ressurs som kan ha betydning for flere av FNs mål for bærekraftig utvikling. Involvering i arbeid med kulturmiljø kan virke positivt for enkeltmenneskets opplevelse, læring, identitet, livskvalitet og for attraktivitet, mobilisering og samhandling i lokalsamfunn. Kulturmiljø kan også være en ressurs for utvikling av bærekraftig næring, for sirkulærøkonomi og miljø.

Kulturmiljø markerer stedenes historie, hvorfor de ble etablert, utviklingstrinn de har gått i gjennom og hvor de står i dag. Dette gir muligheter for å forstå stedenes og regionens komparative fortrinn.  Kulturmiljø gir perspektiv på felles historie i byer, tettsteder og lokalsamfunn i en region, men åpner også for å se mangfold og de enkelte stedenes særpreg og muligheter.

Formålet med tilskuddsordningen verdiskaping på kulturmiljøfeltet, jf. statsbudsjettet kapittel 1429 post 77, er å ta i bruk kulturmiljø som ressurs og bidra til at kulturmiljøfeltet får en tydeligere rolle i lokal og regional utvikling. Kulturmiljø bør inngå som en synlig innsatsfaktor i prosesser for helhetlig utvikling av lokalsamfunn og regioner. Verdiskapingsarbeidet må særlig sees i sammenheng med den koordinerende samfunnsutviklerrollen som er tillagt kommuner og fylkeskommuner.

Digitalisering av middelalderbyen. Opprigg av cave på Oslo Ladegård. Prosjektet består i digital gjenskaping av to bygninger m/omgivelser langs Bispeallmenningen. Prosjektet er en pilot for digital gjenskapingsprosess, bruk i undervisning og rollespill og undervisning. Foto: Gaute Gunleiksrud, Tidvis Utvikling AS

En suksessfaktor i verdiskapingsprosjektene er i hvilken grad de evner å koordinere innsats fra kulturmiljøsektoren med ressurser og virkemidler fra andre sektorer. Aktuelle temaer er hvordan kulturmiljø kan inngå som et element prosesser for stedsforming, lokalsamfunnsutvikling, strategisk næringsutvikling, sosiale programmer, folkehelse og friluftslivsaktiviteter.

Dokkajuvet, Nordre Land Prosjektet har mål om å revitalisere kulturminner og landskap på begge sider av Dokkaelva. Første steg er å gjenopprette bruforbindelsen ved å bygge en kopi av den opprinnelige brua.
Foto: Geir Tvedt, Riksantikvaren
Træna 365 Kommunen vil bygge et attraktivt og livskraftig lokalsamfunn der kulturarv er grunnlag for utvikling av museumsaktivitet, reiseliv, næringsliv og kulturliv. Modell for små sårbare lokalsamfunn.
Foto: Moa Björnsson, Træna kommune

Det er Riksantikvaren som er vedtaksmyndighet for tilskuddsordningen. Riksantikvaren har ansvar for dialog med andre sektorer for bedre legge til rette for at kulturmiljø kan inngå som et element i lokalt og regionalt utviklingsarbeid. Vi håper at tilskudd fra post 77 kan bidra til godt utviklingssamarbeid og kanskje til og med være utløsende for samarbeid som ellers ikke ville ha funnet sted.

2020-prosjektene

I 2020 ble det tildelt midler til 16 utviklingsprosjekter. Totalt var det aktivitet i 21 prosjekter, se tabell under.

wdt_ID Prosjekt Prosjekteiere
1 Svalbard – kullkraftverket* Selvstyret
2 Træna 365* Træna kommune
3 Levanger European 16* Levanger kommune
4 Levanger, næring i trehusbyen* Levanger kommune
5 Vitalisering Midtbyen Trondheim kommune
6 Gravhaugen på Opphaug* Roret FK/Ørland kommune
7 Storgatas ansikter Molde kommune
8 Knaben gruver* Kvinesdal kommune
9 Finnskogen natur og kulturpark* Natur og kulturparken
10 Fotefar mot Nord* Nordland fylkeskommune
Prosjekt Prosjekteiere

Finansiering

Verdiskapingsprosjektene er ofte finansiert fra ulike aktører og finansieringsordninger. De største bidragsyterne er fylkeskommunene og Sametinget og Riksantikvaren gjennom tilskudd over post 77.

Aktører

Her følger en oversikt over hvilke aktører som har deltatt i prosjektene og om de har vært medlem i prosjekt eller styringsgruppe, om de har vært involvert i partnerskap eller forpliktende samarbeid eller om deltakelsen har vært begrenset til dialog og erfaringsutveksling.

Fordeling av prosjektmidler på innsatsområder

Kontaktperson

Geir Tvedt – geir.tvedt@ra.no

Publisert: 25. mai 2021 | Endret: 22. oktober 2021