Nyheter

Freder skogfinsk husmannsplass i Aurskog

Den skogfinske kulturen er en viktig del av vår historie, sier riksantikvar Hanna Geiran. Med fredningen av Mikkelrud bevarer vi et typisk skogfinsk gårdstun, og et kulturminne med nasjonal verdi for fremtiden.  

Publisert: 13. juni 2023 | Endret: 29. januar 2024

Bilde av husmannsplass med fire tømmerhus med skog i bakgrunnen.
Mikkelrud husmannsplass har en karakteristisk skogfinsk tustruktur hvor bygningene ligger organisk plassert der hvor landskapet naturlig tillater det. Her er det mange bygninger som fremdeles står, men det finnes også spor og tufter etter tidligere bygninger som har vært en del av plassen før. Foto: Berit Rønsen, Riksantikvaren

Mikkelrud på Mangenskogen i Aurskog er en tradisjonell skogfinneplass. De første skriftlige sporene er fra 1723, men funn tyder på at det kan ha vært svedjebruk enda tidligere. Gården består av våningshus, stabbur, låve og stall/fjøs, og en potetkjeller og uthus/utedo.  Mikkelrud er på mange måter et autentisk eksempel på en finneplass som har store kulturhistoriske verdier.

–  Kulturarv skaper tilhørighet og fellesskap, sier Geiran.  – Dette er den syvende fredningen siden vi begynte satsingen på skogfinske kulturminner i 2016. I arbeidet med å velge ut kulturminner som representerer skogfinsk historie har kulturmiljøforvaltningen samarbeidet tett med skogfinske interesser, som skogfinsk museum og andre ressurspersoner. For Riksantikvaren har det stor betydning at skogfinnene har definert hvilke kulturminner som er viktige for historien, for kulturen og for identiteten.

– Her finner vi en relativt sett helhetlig skogfinsk gård bevart, med mange tradisjonelle bygninger, tunstruktur og omkringliggende kulturlandskap, sier Geiran.  

Bilde av blomstereng med villblomster
Slåttemark på Mikkelrud med solblom og brudespore. På Mikkelrud finnes mange rødlistearter. Lokaliteten har vært slått kontinuerlig i ca. 300 år og er meget artsrik med arter som bakkesøte, brudespore, flekkmarihånd, flekkgrisøre, marinøkkel og rødknapp. Foto: Anne-Lise Torvund

Få bevarte skogfinneplasser i Viken

Det er Viken fylkeskommune som har forberedt fredningen. Fredningen dokumenterer den geografiske spredningen av innvandringen og bosettingen av den skogfinske befolkningen i Norge til grensetraktene mot Sverige i tidligere Akershus fylke.

– Mikkelsrud er en av få bevarte skogfinske plasser i Viken, sier fylkesråd Heidi Nyhus. – Nå er vi med på å bevare spor etter skogfinnene også i vårt fylke. Derfor har dette vært et viktig arbeid for oss, og vi er stolte av å kunne frede både bygninger og det verdifulle kulturlandskapet med slåttemark. Her sikrer vi både kulturminner og arter med fredningen.

Ros til eier

Mikkelrud har vært en husmannsplass med ulike eiere opp igjennom tiden. Eierforhold til bygningene og skogeiendommen har skiftet, men plassen har hele tiden hatt skogfinsk bosetting. Fram til 2008 var Mikkelrud bebodd av ekteparet Anne og Johan Haug, som var de siste i en rekke av etterkommere etter Johan Larsen Savolainen som kom til Mikkelrud i 1797.  Mikkelrud er i stor grad bevart slik den var i Anne og Johan Haug sin tid. Da nåværende eier, Anne-Lise Torvund, kjøpte Mikkelrud i 2008 var bygningene i dårlig stand.

– Vi har alltid vært interessert i gamle boplasser, og ønsket oss et felles prosjekt sammen. Denne husmannsplassen var helt unik, og ganske urørt. Når stedet også hadde skogfinske aner ble vi skikkelig interessert! Mikkelrud, med sine blomsterenger og flotte kulturlandskap har en helt spesiell atmosfære. Det er et godt sted å være, og vi er glade for å ha satt det i stand slik det en gang stod. Spesielt nå til minne om finneinnvandringen i Akershus, sier eier Anne Lise Torvund.

Fredningen omfatter plassen Mikkelsrud og skogshusværet Sætertun, med bygninger, bygningsrester, tufter og område rundt med spor etter eldre landbruksdrift.

– Torvund har lagt ned et stort arbeid med å restaurere bygningene og holde slåtteengene i hevd, sier Geiran. – Hun står for et omfattende arbeid med å skjøtte engene på tradisjonelt vis, og jeg vil berømme hennes innsats for å ta vare på Mikkelsrud.

bilde av husmannsplassen med sine tre bygninger omgitt av granskog og slåttemark.
Plassen Mikkelrud er del av et rikt kulturlandskap. Stedet er usedvanlig godt ivaretatt og er et unikt eksempel på en tradisjonell skogfinneplass med bygninger, tilhørende landbruksarealer og karakteristisk plassering i landskapet. Foto: Viken Fylkeskommune

Fredningen av Mikkelrud er en av flere fredninger knyttet til den skogfinske minoriteten og sikrer vern av skogfinsk bygningsarv og kulturarv.  Skogfinnene drev svedjebruk i de store granskogområdene på grensa mellom Norge og Sverige, og hadde en egen, karakteristikk byggeskikk med røykovner som varmet opp husene. Kulturen er rik med en særegen mattradisjon, samt sang- og musikktradisjon med røtter i gammel, finsk runesang.