Kulturminneloven

  • Lov om kulturminner (kulturminneloven) er det sentrale lovverket for beskyttelse av kulturminner og kulturmiljøer. Det sterkeste virkemiddelet er fredning.
  • En rekke faste kulturminner er fredet direkte i loven (automatisk fredete kulturminner). Det finnes også hjemler i den for å frede utvalgte kulturminner gjennom enkeltvedtak (vedtaksfredete kulturminner). Løse kulturminner og skipsfunn er også beskyttet i loven.
  • Kulturminneloven har også særskilte bestemmelser om blant annet saksbehandling, utførsels- og innførselsforbud, og hvilke konsekvenser brudd på loven kan få.

Gå til kulturminneloven her (Lovdata)

Plan- og bygningsloven

  • Lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven) er det viktigste virkemidlet for kommunen med hensyn til samfunns- og arealplanlegging.
  • Kommunen kan sikre kulturminner, kulturmiljøer og landskap gjennom aktiv bruk av de mulighetene som loven gir. Både arealformål, bestemmelser og hensynssoner er aktuelle tema.
  • Plan- og bygningsloven har en plandel med bestemmelser om oversiktsplanlegging, bindende arealplanlegging og konsekvensutredninger, og en bygningsdel med bestemmelser om søknadsplikt, kontroll og godkjenning av bygge- og anleggsarbeider.

Gå til plan- bygningsloven her (Lovdata)

Andre relevante lover og forskrifter

Her finner du en oversikt over relevante lover og forskrifter for kulturminneforvaltningen.

Svalbardmiljøloven

Lov om Jan Mayen

Kirkeloven

Naturmangfoldloven

Jordlova

Skogbrukslova

Forvaltningsloven

Offentlegelova

Gravferdsloven

Publisert: 12. november 2019 | Endret: 11. januar 2021