LES OM

Lovverket

Kulturminneloven

  • Lov om kulturminner (kulturminneloven) er det sentrale lovverket for beskyttelse av kulturminner og kulturmiljøer. Det sterkeste virkemiddelet er fredning.
  • En rekke faste kulturminner er fredet direkte i loven (automatisk fredete kulturminner). Det finnes også hjemler i den for å frede utvalgte kulturminner gjennom enkeltvedtak (vedtaksfredete kulturminner). Løse kulturminner og skipsfunn er også beskyttet i loven.
  • Kulturminneloven har også særskilte bestemmelser om blant annet saksbehandling, utførsels- og innførselsforbud, og hvilke konsekvenser brudd på loven kan få.

Gå til kulturminneloven her (Lovdata)

Plan- og bygningsloven

  • Lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven) er det viktigste virkemidlet for kommunen med hensyn til samfunns- og arealplanlegging.
  • Kommunen kan sikre kulturminner, kulturmiljøer og landskap gjennom aktiv bruk av de mulighetene som loven gir. Både arealformål, bestemmelser og hensynssoner er aktuelle tema.
  • Plan- og bygningsloven har en plandel med bestemmelser om oversiktsplanlegging, bindende arealplanlegging og konsekvensutredninger, og en bygningsdel med bestemmelser om søknadsplikt, kontroll og godkjenning av bygge- og anleggsarbeider.

Gå til plan- bygningsloven her (Lovdata)

Publisert: 12. november 2019 | Endret: 4. august 2020