Om Riksantikvaren

Om kulturminne­forvaltningen

Dette er en kort oversikt over aktørene, ansvaret og oppgavene som er involvert i kulturminneforvaltningen. Du finner også informasjon om endringene i kulturminneforvaltningen fra 2020.

For regionalforvaltningen

Prosjektet har en egen nettside for regionalforvaltningen, med informasjon for saksbehandlere om den praktiske gjennomføringen av KF2020:
www.riksantikvaren.no/kf2020

Her er en kort oversikt over aktørene, ansvaret og oppgavene som er involvert i kulturminneforvaltningen. Du finner også informasjon om endringene i kulturminneforvaltningen fra 2020.

Klima- og miljødepartementet

Klima- og miljødepartementet har primært ansvar for forvaltningen av kulturminner, steder og kulturmiljøer i Norge.

Riksantikvaren

 • må gjennomføre regjeringens politikk og legge grunnlag for politikk
 • er Klima- og miljødepartementets rådgivende organ i alle saker knyttet til kulturminner og kulturmiljøer
 • har myndighet til å beskytte kulturarven, komme med innvendinger gjennom å fremme innsigelser og er det administrative klageorganet
 • har myndighet til å gi unntak vedrørende utvalgte kulturminner og steder. Dette gjelder middelalderbyene Bergen, Oslo, Trondheim og Tønsberg samt
 • er ansvarlig overfor kirkens ledelse
 • er systemansvarlig med ansvar for utvikling av digitale tjenester som sikrer enhetlig kulturminneforvaltning, og forvalter viktige data om kulturminner og steder i offentlig forvaltning

Fylkeskommunen/Sametinget

 • er ansvarlig for fylkeskulturminner og steder i samiske områder
 • er ansvarlig for å ivareta kulturminner og steder i forhold til arealplanlegging, det vil si sikre at kulturminner, steder og miljøer tas i betraktning ved planlegging, også på kommunale steder
 • har beslutningsmyndighet i samsvar med kulturminneloven for de fleste kulturminner og steder
 • kan forberede saker i Riksantikvaren
 • ansvar for og administrere arbeidet med regionale planleggingsstrategier, regionale planer og planbestemmelser

Kommuner

 • er ansvarlig for å ivareta og legge til rette for bruk av kulturminner og steder, kulturmiljøer og landskap i arealbruk og samfunnsplanlegging. Plan- og bygningsloven er det viktigste rettsverktøyet, men kommunene har også andre tiltak til rådighet som tilskudd og eiendomsskattefritak.
 • enkelte bykommuner har en kulturminneforvalter. I tillegg har noen kommuner stillinger som utfører tilsvarende oppgaver

De arkeologiske museene

De arkeologiske museene er Riksantikvarens faglige rådgivende organer om kulturminner og arkeologiske steder av arkeologisk betydning på land og under vann.

Kulturminner og arkeologiske steder er automatisk beskyttet av loven i samsvar med kulturminneloven. Utgravninger kan bare utføres etter at fritak fra vernebestemmelser er gitt.

De regionale arkeologiske museene:

 1. Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo
 2. Arkeologisk museum, Universitetet i Stavanger
 3. Universitetet i Bergen
 4. NTNU Universitetsmuseum, Trondheim
 5. Norges arktiske universitetsmuseum , Tromsø

Disse museene er ansvarlige for undervannsarkeologi:

 1. Norsk Sjøfartsmuseum, Oslo
 2. Museum Stavanger
 3. Sjøfartsmuseet i Bergen
 4. NTNU Universitetsmuseum, Trondheim
 5. Norges arktiske universitetsmuseum , Tromsø

Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU) undersøker kulturminner og arkeologiske steder fra middelalderen. Dette omfatter kirkeområder, klostre, festningsverk og de åtte middelalderbyene (Bergen, Hamar, Oslo, Sarpsborg, Skien, Stavanger, Trondheim og Tønsberg).

Sysselmannen på Svalbard

Kulturminneforvaltningen på Svalbard administreres av Sysselmannen, som fastsatt i svalbardmiljøloven.

Kontakt Riksantikvaren

Åpningstider:
08.00 – 15.45 (vintertid)
08.00 – 15.00 (sommertid)

Adresse
Dronningens gate 13, 0152 Oslo (Google maps)

Postadresse
Norwegian Directorate for Cultural Heritage, Postbox 1483 Vika, 0116 Oslo

Sentralbord: +47 22 94 04 00
Bibliotek: +47 22 94 05 40
Arkivet : +47 92 20 53 54
Pressevakt: +47 404 65 153

Epost: postmottak@ra.no

Følgeevaluering av oppgaveoverføring / regionreformen

Agenda Kaupang har i oppdrag fra Riksantikvaren å følgeevaluere oppgaveoverføringen i perioden 2020–2024. Første delrapport beskriver status og erfaringer med oppgaveoverføringen etter ett år. 

Digisak

Digisak er søknadsportalen for behandling av tilskudds- og dispensasjonsaker innen kulturminneforvaltningen.

Les mer om Digisak her

Kulturminneforvaltning 2020

Kulturminneforvaltning 2020 (KF2020) er et prosjekt som skal forberede og bidra til å gjennomføre overføringen av oppgaver fra Riksantikvaren til regionalforvaltningen fra og med 1. januar 2020.

KF2020 utvikler digitale tjenester og utarbeider veiledningsmateriell i forbindelse med den endrede ansvarsfordelingen innen kulturminneforvaltningen. Blant de digitale tjenestene er søknadsportalen Digisak og innsynsløsninger for tilgang til sakshistorikk fra Riksantikvarens arkiv.

Parallelt med regionreformen

Regionreformen trer i kraft i Norge 1.1.2020. Samtidig overføres flere oppgaver innen kulturminneforvaltningen fra et statlig til et regionalt nivå.

Hovedendringene er:

Fra 2020 skal fylkeskommunene overta forvaltningsansvaret fra Riksantikvaren for:

 • en større andel av de statlig eide bygningene og anleggene som er fredet (Statens kulturhistoriske eiendommer)
 • de fleste arkeologiske kulturminnene som er fredet
 • fredete og vernede fartøy
 • ikke-kirkelige middelalderbygg

Tilskuddsordninger:

Fra høsten 2020 overtar fylkeskommunene behandlingen av søknader innen disse tilskuddsordningene:

 • tilskudd til teknisk-industrielle kulturminner (post 72)
 • tilskudd til bygninger og anlegg fra middelalderen samt brannsikring (post 73)
 • tilskudd til fartøyvern (post 74)

Da blir ordningen slik at Riksantikvaren fordeler tilskudd til hver fylkeskommune etter søknad. Fylkeskommunene gir deretter tilskudd til enkeltprosjekter i fylket etter søknad. Slik fungerer ordningen allerede i dag når det gjelder  tilskudd til fredete kulturminner og kulturmiljøer i privat eie (post 71).

I de andre tilskuddsordningene innenfor kulturminneforvaltningen skjer det ingen endring i ansvarsfordelingen.

Hva betyr det?

At fylkeskommunene overtar forvaltningsansvaret, betyr at de blir den rette myndigheten til å gi dispensasjoner fra kulturminneloven. Slik er det allerede når det gjelder privateide, fredete bygninger.

Riksantikvaren vil være et fagdirektorat med overordnet myndighet, mens den konkrete oppgaveløsningen i større grad skjer i fylkeskommunene. Søknader om dispensasjoner og tilskudd skal sendes dit.

Riksantikvaren skal fortsatt være vedtaksmyndighet for fredninger, innsigelsesmyndighet og klagemyndighet.

Hva forvalter Riksantikvaren?

Riksantikvaren beholder ansvaret for en del av de fredete statlige eiendommene. Disse står oppført på listen over kulturminner og kulturmiljøer som Riksantikvaren skal forvalte som før, fra 2020. Alle objektene på listen blir merket i Askeladden som Riksantikvarens ansvarsområde. Det er vedtatt en egen prosess for eventuelle nødvendige endringer av listen.

Alle søknader om dispensasjon knyttet til eiendommene på Riksantikvarens liste skal sendes til Riksantikvaren og behandles der. Klima- og miljødepartementet vil være klageinstans i disse sakene.

For regionalforvaltningen

Prosjektet har en egen nettside for regionalforvaltningen, med informasjon for saksbehandlere om den praktiske gjennomføringen av KF2020:
www.riksantikvaren.no/kf2020

Publisert: 13. desember 2019 | Endret: 28. mai 2021