Post 75 Fagutvikling i fartøyvernet

Fartøyvernet i Norge bygger på prinsippet om vern gjennom bruk. Fartøyene må holdes operative, slik at de i størst mulig grad kan drive formidling gjennom å være tilgjengelige for publikum. Skal fartøyene holdes i operativ stand er det nødvendig å ivareta og videreføre kunnskap om håndverk knyttet til istandsetting og vedlikehold av fartøyene.

De nasjonale fartøyvernsentrene er navnet i fagutvikling i fartøyvernet, men også andre aktører har kompetanse innen og interesse for området. Gjennom tilskudd fra posten er det en målsetting å stimulere til samarbeid mellom fartøyvernsentrene og andre aktører som et virkemiddel for å skape robuste fagmiljøer i fartøyvernet.

Her finner du reglene knyttet til denne tilskuddsordningen: 
Forskrift om tilskudd til fagutvikling i fartøyvernet

Last ned pdf Vent mens filen genereres

1Hva ønsker kulturminneforvaltningen å oppnå med tilskuddsposten?

Målet med ordninga er å samle inn, videreføre og tilgjengeliggjøre kunnskap om håndverk knytta til istandsetting og vedlikehold av verna og freda fartøy i et langsiktig perspektiv. Slik kan kulturminner tas vare på og settes i stand med bruk av teknikker, materialer og metoder i tråd med perioden i fartøyets liv som er lagt til grunn for vern.

Fartøyvernsentrene ble opprettet som følge av behovet for denne kunnskapen. Sentrene har et hovedansvar for å samle inn, videreføre og tilgjengeliggjøre håndverkskunnskapen som er nødvendig i fartøyvernet.

2Hvordan måler vi om vi oppnår det vi ønsker?

 • Kunnskap om fartøy, handverk og teknikker som er nødvendige for å sette i stand og vedlikeholde fartøy blir samlet inn, dokumentert og sikra i et langsiktig perspektiv. Arbeidet foregår systematisk og bygger på langsiktige planer og fartøyvernets behov
 • Det foreligger oversikt over håndverk og teknikker som fartøyvernet mangler kunnskap og kompetanse om.  Det gjennomføres prosjekter for å samle inn eller gjenvinne kunnskap om håndverk basert på oversikten.
 • Det foreligger krav til kompetanse, og maler og prosedyrer, som sikrer at arbeid med fagutvikling innen fartøyvernet held nødvendig kvalitet, og utgjør et godt grunnlag for framtidige istandsettinger av fartøy, ivaretaking av håndverk og forsking.
 • Kunnskapen som er samlet inn som grunnlag for fagutvikling innen fartøyvernet anvendes av fartøyvernsentrene, og andre verft og båtbyggerier. Den sikrer økt kunnskap om og høy antikvarisk standard på vedlikehold og istandsetting av fartøy.

3Hvem kan motta tilskudd fra posten?

De nasjonale fartøyvernsentrene mottar tilskudd fra posten fra Riksantikvaren. Andre aktører med relevant kompetanse kan etter vurdering fra Riksantikvaren også motta tilskudd.

4Hva kan det gis tilskudd til?

Midlene fordeles etter søknad om tilskudd til aktiviter knyttet til:

 • innsamling av kunnskap, forskning og dokumentasjon
 • rådgivning og målrettet kunnskapsdeling
 • nødhavn, midlertidig sikring for fartøy i verneflåten
 • formidling av materialer og deler til antikvarisk istandsettingsarbeid

Aktiviteter under fellestjenestene skal være i tråd med planverk i fartøyvernet, oversikt over håndverk og behov i fartøyvernet. Følgende aktiviteter skal prioriteres:

 • aktiviteter som har som mål å samle inn, sikre og øke kunnskap om eldre håndverk og teknikker
 • aktiviteter som har som mål å sikre og heve den antikvariske kvaliteten på utbedringsarbeid på fartøy i verneflåten
 • aktiviteter som har som mål å gjøre viktig fagkunnskap tilgjengelig for aktører innen fartøyvernet
 • andre aktiviteter som har som mål å sikre ivaretakelse av fartøy som kulturminner
 • I henhold til Meld. St. 16 (2019-2020) Nye mål i kulturmiljøpolitikken, er tilskuddet som fartøyvernsentrene mottar til fellestjenestene ikke driftsstøtte, men kjøp av tjenester.

5Krav til søknaden

Søknad om tilskudd skal sendes til Riksantikvaren. Søknadsfristen er 1. november hvert år.

Søknaden skal angi

 • søkerens navn, adresse, organisasjonsnummer, kontonummer, e-postadresse, telefonnummer og kontaktperson
 • informasjon om kulturminnet og prosjektet det søkes tilskudd til
 • hvilke arbeider som planlegges gjennomført, hvordan de planlegges gjennomført og hvilke antikvariske hensyn som skal ivaretas
 • plan for gjennomføringen av tiltaket eller aktiviteten med virkemidler, samarbeidspartnere og fremdriftsplan
 • kostnadsoverslag og budsjett
 • om og hvor mye støtte som er mottatt fra offentlig instans de siste to årene, og eventuelle søknader til eller tilskudd fra offentlig instans inneværende år
 • om søker har eller forventer å få refusjon for merverdiavgift for det omsøkte tiltaket.