LES OM

Tilskudd

Hvis du eier eller forvalter et kulturminne, kan du søke om tilskudd til tiltak som istandsetting, sikring og skjøtsel. Her finner du informasjon om hva du kan søke om støtte til, og hvordan du går fram for å søke.

Se understående lenker for alfabetisk oversikt over tilskuddsordninger.

Istandsetting av et middelalderloft

Se tilskudd for:

Tilskudd til fredete kulturminner i privat eie

Hvem kan søke?

Private eiere og forvaltere av fredete kulturminner og kulturmiljøer. I særlige tilfeller kan Riksantikvaren og regionalforvaltningen foreta egne satsninger med forankring i nasjonale strategiske satsninger. På bakgrunn av dette kan en mindre andel av tilskudd fra posten gå til kulturminner og kulturmiljøer som ikke er fredet.

Hva kan du søke om?

Tilskudd til istandsetting og vedlikehold. Dette gjelder og søknad om tilskudd til konservering av fast inventar.

Hvordan søker du?

Søknad om tilskudd sendes i søknadssystemet DigiSak.

Søknadsfrist

Søknadsfristen er 1. november 2021.

Post på statsbudsjettet

Kap. 1429 post 71.

Les mer om tilskuddsordningen

Her finner du utfyllende informasjon om denne tilskuddsordningen

Tilskudd til samiske kulturminner og kulturmiljøer

Hvem kan søke?

Private eiere av samiske kulturminner og kulturmiljøer.

Hva kan du søke om?

Tilskudd til vedlikehold og restaurering, men også skjøtsel, sikring, istandsetting og formidling av samiske kulturminner og kulturmiljøer.

Hvordan søker du?

Søknad om tilskudd sendes i søknadssystemet DigiSak.

Søknadsfrist

1. november 2021

Post på statsbudsjettet

Kap. 1429 post 71.

Les mer om tilskuddsordningen

Her finner du utfyllende informasjon om denne tilskuddsordningen

Tilskudd til fartøy

Hvem kan søke?

Eiere og forvaltere av fredete fartøy og fartøy som Riksantikvaren har gitt status som “verna skip”.

Hva kan du søke om?

Tilskudd til sikring, istandsetting og vedlikehold av fartøy.

Hvordan søker du?

Søknad om tilskudd til fartøy sendes i søknadssystemet DigiSak.

Søknadsfrist

1. november 2021

Post på statsbudsjettet

Kap. 1429 post 74.

Les mer om tilskuddsordningen

Her finner du utfyllende informasjon om denne tilskuddsordningen

Tilskudd til fagutvikling i fartøyvernet.

Hvem kan søke?

De nasjonale fartøyvernsentrene mottar tilskudd fra posten fra Riksantikvaren. Andre aktører med relevant kompetanse kan etter vurdering fra Riksantikvaren også motta tilskudd.

Hva kan det søkes tilskudd til?

Midlene fordeles etter søknad om tilskudd til aktiviteter knyttet til:

 • innsamling av kunnskap, forskning og dokumentasjon
 • rådgivning og målrettet kunnskapsdeling
 • nødhavn, midlertidig sikring for fartøy i verneflåten
 • formidling av materialer og deler til antikvarisk istandsettingsarbeid

En mindre del av tilskuddet kan gis til investeringer i anlegg som er nødvendig for utføring av fellestjenestene.

Hvordan søke?

Fartøyvernsentrene får et eget søknadsskjema, som de returnerer til Riksantikvaren. Andre sender egen søknad til Riksantikvaren (postmottak@ra.no).

Søknaden skal inneholde:

 • søkerens navn, adresse, organisasjonsnummer, kontonummer, epostadresse, telefonnummer og kontaktperson
 • informasjon om aktiviteten eller prosjektet det søkes tilskudd til og bidraget til måloppnåelse på posten
 • hvilke arbeider som planlegges gjennomført og hvordan
 • plan for gjennomføringen av tiltaket, aktiviteten e.l. med virkemidler, samarbeidspartnere og fremdriftsplan
 • kostnadsoverslag og budsjett
 • opplysning om og hvor mye støtte som er mottatt fra offentlig instans de siste to årene, og eventuelle søknader om tilskudd fra offentlig instans inneværende år.

Søknad om tilskudd fra et foretak eller en organisasjon skal i tillegg ha årsregnskap og eventuell årsberetning og vedtekter vedlagt.

Søknadsfrist

1. november 2021.

Post på statsbudsjettet

Kap. 1429 post 75.

Les mer om tilskuddsordningen

Her finner du utfyllende informasjon om denne tilskuddsordningen

Tilskudd til brannsikring av tette trehusmiljø

Hvem kan søke?

Eiere av bygninger/anlegg innenfor tette trehusområder kan motta tilskudd. Det samme kan kommuner med tette trehusområder. Det er Riksantikvaren som definerer hvilke områder dette gjelder. Les mer om dette i vår veileder.

Hva kan du søke om?

 • Oppdage brann
 • Hindre spredning av brann
 • Enkel slukking
 • Utarbeide brannsikringsplan

Hvordan søker du?

Send søknad til fylkeskommunen. Det foreligger eget søknadsskjema.

Søknadsfrist

Søknadsfristen er 1. november 2021.

Post på statsbudsjettet

Kap. 1429 post 73.

Les mer om tilskuddsordningen

Her finner du utfyllende informasjon om denne tilskuddsordningen.

Tilskudd til konservering av kirkekunst

Hvem kan søke?

Kirkelige fellesråd og andre eiere og forvaltere av kirker.

Hva kan du søke om?

Tilskudd til konservering og restaurering av maleri, altertavler/alterskap, prekestoler, døpefonter, skulpturer, tekstiler, kirkesølv og annet inventar i kirken.

Hvordan søker du?

Send søknad til Riksantikvaren.

Søknadsfrist

Søknader om tilskudd til kirkekunst kan sendes inn hele året, men vi anbefaler å sende inn søknaden innen 15. januar.

Tilskudd til verdensarv

Hvem kan søke?

Eiere og forvaltere av steder som står på Unescos verdensarvliste (Bergkunsten i Alta, Bryggen i Bergen, Rjukan og Notodden industriarv, Røros bergstad og Circumferensen, Urnes stavkyrkje, Vegaøyan, Vestnorske fjordlandskap, Struves meridianbue). Fylkeskommunene kan søke på vegne av eiere om midler til større oppgaver.

Hva kan du søke om?

Tilskudd til sikring, istandsetting, skjøtsel, overvåking og andre nødvendige tiltak for kulturminner, kulturmiljøer og landskap i verdensarvområdene.

Hvordan søker du?

Søknader for Urnes stavkyrkje og Bergkunsten i Alta skal sendes til Riksantikvaren. For Bryggen i Bergen, Vegaøyane, Vestnorsk fjordlandskap, Rjukan-Notodden industriarv og Struves meridianbue skal søknader sendes til de respektive fylkeskommunene. For Røros bergstad og Circumferensen skal søknader for freda bygninger i privat eie sendes til fylkeskommunen, andre søknader sendes til  kommunene, mens søknader fra kommunene skal sendes til Riksantikvaren.

Post på statsbudsjettet

Kap. 1429 post 79.

Les mer om tilskuddsordningen

Her finner du utfyllende informasjon om denne tilskuddsordningen

Søknadsfrist
Fylkeskommunene og kommunene har egne søknadsfrister. Dato for søknadsfristen til Riksantikvaren kommer.

Tilskudd til tekniske og industrielle kulturminner

Hvem kan søke?

Ikke-statlige eiere og forvaltere av tekniske og industrielle kulturminner.

Hva kan du søke om?

Tilskudd til sikring, istandsetting og vedlikehold. Du kan også søke om støtte til tiltak som på annen måte sikrer eller dokumenterer tekniske og industrielle kulturminner.

Hvordan søker du?

Send søknad til fylkeskommunen.

Søknadsfrist

1. november 2021.

Post på statsbudsjettet

Kap. 1429 post 72.

Les mer om tilskuddsordningen

Her finner du utfyllende informasjon om denne tilskuddsordningen

Tilskudd til verdiskapingsarbeid på kulturminneområdet

Hvem kan søke?

Offentlige og private aktører i forpliktende samarbeid og partnerskap på tvers av sektorgrenser og mellom forvaltningsnivå.

Hva kan du søke om?

Tilskudd til lokale og regionale utviklingsprosjekt, som dekker felt som næringsutvikling, stedskvalitet, miljø, klima, deltakelse, livskvalitet og nytenkning.

Hvordan søker du?

Send søknaden til Riksantikvaren med kopi til fylkeskommunen og eventuelt Sametinget hvis det gjelder samiske kulturminner. Riksantikvaren vil i nært samarbeid med aktuelle fylkeskommuner og Sametinget vurdere søknadene.

Søknadsfrist

Det er ingen søknadsfrist, søknader blir behandlet fortløpende.

Post på statsbudsjettet

Kap. 1429 post 77.

Mer om tilskuddsordningen

Her finner du utfyllende informasjon om denne tilskuddsordningen

Tilskudd til kulturminnearbeid i kommunene

Hvem kan søke?

Kommuner, fylkeskommuner og Sametinget.

Hva kan kommunene søke om?

Tilskudd til å sette i gang arbeid med kulturminneplan eller rullere eksisterende kulturminneplan, kompetansemodeller som styrker arbeidet lokalt og regionalt samt til oppstart av Rådgivningstjeneste/Kunnskapssenter for kulturmiljø og bygningsvern.

Hvordan søker du?

Søknad sendes Riksantikvaren via fylkeskommunen.

Søknaden fra kommunene om tilskudd til kulturmiljøplan må inneholde følgende:

 • Prosjektbeskrivelse som omfatter organisering av arbeidet i kommunen, framdrift, budsjett, finansiering og kontaktperson.
 • Politisk vedtak dersom søknaden gjelder utarbeiding/rullering av plan med fokus på kulturminner (kan ettersendes, ev. tas inn i planstrategien).

Søknad om midler til kunnskapssenter og kompetansemodeller må inneholde følgende:

 • Prosjektbeskrivelse som omfatter organisering av arbeidet, framdrift, budsjett, finansiering og kontaktperson.

Søknadsfrist

Det er lurt å beregne litt god tid, fordi fylkeskommunene har ulike frister for når de må ha søknadene fra kommunene. Ta kontakt med fylkeskommunen for mer informasjon.
Søknadsfristen til Riksantikvaren er 15. februar 2021.

Post på statsbudsjettet

Kap. 1429 post 60.

Dekning av utgifter til arkeologiske undersøkelser ved mindre, private tiltak

Hovedregelen i kulturminneloven er at offentlige og større, private tiltakshavere må betale for nødvendige arkeologiske registreringer eller utgravninger. Når det gjelder mindre, private tiltak, dekker staten helt eller delvis utgiftene. Du kan lese mer om mindre, private tiltak i rundskriv T2-07 på regjeringens nettsider.

Hvem kan få støtte?

Private tiltakshavere for arkeologiske undersøkelser.

Hvordan kan du få støtte?

Du skal ikke sende søknad om tilskudd til arkeologiske undersøkelser ved mindre, private tiltak. Når man søker om tillatelse til inngrep i automatisk fredete kulturminner, vurderer fylkeskommunen og Sametinget om søknaden gjelder et mindre, privat tiltak. Riksantikvaren tar den endelige avgjørelsen og utbetaler tilskuddet til den institusjonen som gjennomfører de arkeologiske undersøkelsene. Hvis tiltaket blir vurdert til å være et mindre, privat tiltak, dekker staten helt eller delvis utgiftene til de arkeologiske undersøkelsene. Søknad om tillatelse til inngrep i automatisk fredet kulturminne sendes til fylkeskommunen.

Post på statsbudsjettet

Kap. 1429 post 70.

Dekning av utgifter til arkeologiske undersøkelser ved særlige grunner

Staten kan, helt eller delvis, dekke kostnadene til nødvendige arkeologiske undersøkelser, hvis det foreligger særlige grunner.

Hvem kan få støtte?

Tiltakshavere for arkeologiske undersøkelser.

Hvordan kan du få støtte?

Dersom du mener at det foreligger særlige grunner til at staten skal dekke disse kostnadene, bør tiltakshaveren gjøre greie for det når han eller hun søker om tillatelse til inngrep i et automatisk fredet kulturminne. Det er ingen faste regler for hva som kan være særlige grunner.

Post på statsbudsjettet

Kap. 1429 post 70.

Tilskudd til arkeologiske kulturminner (skjøtsel, dokumentasjon, formidling og andre tiltak)

Hvem kan søke?

Forvaltere av automatisk fredete arkeologiske kulturminner. Tilskuddet er i hovedsak knyttet til bevaringsprogrammene Bevaringsprogram for bergkunst (BERG) og Bevaringsprogram for utvalgte, arkeologiske kulturminner og kulturmiljø (BARK).

Hva kan du søke om?

Tilskudd til skjøtsel, dokumentasjon, formidling og andre tiltak som gir økt tilgjengelighet eller som medvirker til å avgrense slitasjen på kulturminnene.

Hvordan søker du?

Send søknad til fylkeskommunen, eller Sametinget hvis det gjelder samiske kulturminner.

Søknadsfrist

Fylkeskommunene og Sametinget har ulike søknadsfrister. Ta kontakt med dem for mer informasjon.
Fylkeskommuner, Sametinget og arkeologiske forvaltningsmuseer skal sende søknaden til Riksantikvaren innen 15. januar.

Post på statsbudsjettet

Kap. 1429 post 70.

Finnerlønn

Hvem kan få finnerlønn?

Riksantikvaren kan gi finnerlønn for funn av løse kulturminner som er eldre enn 1537, mynter som er eldre enn 1650 og samiske gjenstander som er fra 1917 eller eldre. Det kan også gis finnerlønn for skipsfunn som er mer enn 100 år gamle, for eksempel tilbehør, last og annet som har vært om bord, når eier ikke er kjent. Du skal ikke sende søknad om finnerlønn, det er Riksantikvaren som fastsetter og utbetaler finnerlønn, basert på anbefalinger fra de arkeologiske forvaltningsmuseene. Finnerlønn skal i utgangspunktet deles likt mellom finner og grunneier.

Post på statsbudsjettet

Kap. 1429 post 70.

Tilskudd til bygninger fra middelalderen

Hvem kan søke?

Private eiere av automatisk fredete bygninger fra middelalderen (før 1537).

Hva kan du søke om?

Tilskudd til istandsettings-, restaurerings- og sikringstiltak på bygninger fra middelalderen.

Hvordan søker du?

Send søknad til fylkeskommunen.

Søknadsfrist

Det er ingen spesiell søknadsfrist, du kan søke hele året.

Post på statsbudsjettet

Kap. 1429 post 73.

Tilskudd til brannsikring av stavkirker

Hvem kan søke?

Eiere av stavkirker.

Hva kan du søke om?

Tilskudd til brannsikring av stavkirker.

Hvordan søker du?

Send søknad til Riksantikvaren, postmottak@ra.no

Søknadsfrist

Det er ingen søknadsfrist. Riksantikvaren tar imot søknader hele året, og har løpende kontakt med eierne av de 28 stavkirkene i landet.

Post på statsbudsjettet

Kap. 1429 post 73.

Les mer om tilskuddsordningen

Her finner du utfyllende informasjon om denne tilskuddsordningen

Tilskudd til brannsikring av steinkirker fra middelalderen

Hvem kan søke?

Eiere av steinkirker fra middelalderen (før 1537).

Hva kan du søke om?

Tilskudd til brannsikring av steinkirker.

Hvordan søker du?

Send søknad til Riksantikvaren, postmottak@ra.no.

Søknadsfrist

31. januar 2021

Post på statsbudsjettet

Kap. 1429 post 73.

Les mer om tilskuddsordningen

Her finner du utfyllende informasjon om denne tilskuddsordningen

Tilskudd til ruiner og anlegg fra middelalderen

Hvem kan søke?

Eiere og forvaltere av ruiner og anlegg fra middelalderen (før 1537). Tilskuddsordningen er knyttet til bevaringsprogrammet for ruiner.

Hva kan du søke om?

Tilskudd til istandsettings-, restaurerings-, sikrings- og formidlingstiltak på prioriterte ruiner og anlegg fra middelalderen.

Hvordan søker du?

Send søknad til fylkeskommunen eller Riksantikvaren (se søknadsskjema). For ruiner og anlegg innen middelalderbyene Bergen, Trondheim, Tønsberg og Oslo skal søknaden sendes til Riksantikvaren.

Søknadsfrist

1. november 2021.

Post på statsbudsjettet

Kap. 1429 post 73.

Les mer om tilskuddsordningen

Her finner du utfyllende informasjon om denne tilskuddsordningen

Gode tips til søknadenHer kan du lese meir om kva ein god søknad om tilskot bør innehalde, og om krav til rapportering.

DigiSak

Digisak er en ny søknadsportal for behandling av tilskudds- og dispensasjonsaker innen kulturminneforvaltningen.

Les mer om DigiSak her

Tilskuddsordninger for 2021

I rundskrivet Tilskotsordningar for 2021 på Klima- og miljødepartementets nettsider finner du mer informasjon om de ulike tilskuddsordningene.

Kulturminnefondet

Kulturminnefondet er en tilskuddsordning for private eiere av verneverdige kulturminner.

Det er ingen søknadsfrist og søknadene behandles fortløpende.

Til Kulturminnefondets nettsider

Andre støtteordninger

Bygg og bevar har laget en oversikt over ulike støtteordninger man kan søke på.

Til Bygg og bevars oversikt over støtteordninger

Publisert: 11. desember 2019 | Endret: 7. september 2021