LES OM

Tilskudd

Hvis du eier eller forvalter et kulturminne, kan du søke om tilskudd til tiltak som istandsetting, sikring og skjøtsel. Her finner du informasjon om hva du kan søke om støtte til, og hvordan du går fram for å søke.

Istandsetting av et middelalderloft

Se tilskudd for:

Tilskudd til fredete kulturminner i privat eie

Hvem kan søke?

Tilskuddsordningen er rettet mot privatpersoner som eier fredete bygninger og anlegg. Offentlig eide og finansierte virksomheter kan ikke motta tilskudd fra posten.

Hva kan du søke om?

Tilskudd til istandsetting og vedlikehold. Dette gjelder og søknad om tilskudd til konservering av fast inventar.

Hvordan søker du?

Søknad om tilskudd sendes i søknadssystemet Digisak. For søknader som gjelder Svalbard eller Jan Mayen, sendes søknad til Riksantikvaren, postmottak@ra.no

Søknadsfrist

Søknadsfristen er 1. november.

Post på statsbudsjettet

Kap. 1429 post 71.

Les mer om tilskuddsordningen

Her finner du utfyllende informasjon om denne tilskuddsordningen

Tilskudd til samiske kulturminner og kulturmiljøer

Hvem kan søke?

Private eiere av samiske kulturminner og kulturmiljøer.

Hva kan du søke om?

Tilskudd til vedlikehold og restaurering, men også skjøtsel, sikring, istandsetting og formidling av samiske kulturminner og kulturmiljøer.

Hvordan søker du?

Søknad om tilskudd sendes i søknadssystemet Digisak.

Søknadsfrist

1. november.

Post på statsbudsjettet

Kap. 1429 post 71.

Les mer om tilskuddsordningen

Her finner du utfyllende informasjon om denne tilskuddsordningen

Tilskudd til tekniske og industrielle kulturminner

Hvem kan søke?

Eiere og forvaltere av tekniske og industrielle kulturminner.

Hva kan du søke om?

Det kan søkes tilskudd til:

 • sikring
 • istandsetting
 • vedlikehold
 • kulturminne- og tilstandsregistrering
 • dokumentasjon
 • mulighetsstudier
 • lønn til stillinger som er direkte knyttet til forvaltning, drift og vedlikehold

Hvordan søker du?

Søknad skal sendes til fylkeskommunen. Søknader som gjelder Svalbard eller Jan Mayen sendes til Riksantikvaren.

Søknadsfrist

1. november.

Post på statsbudsjettet

Kap. 1429 post 72.

Les mer om tilskuddsordningen

Her finner du utfyllende informasjon om denne tilskuddsordningen

Tilskudd til fredete bygninger i privat eie fra før 1537

Hvem kan søke?

Tilskuddsordningen er primært rettet mot eiere og forvaltere av fredete middelalderhus fra før 1537.

Hva kan du søke om?

Du kan søke tilskudd til

 • sikring, istandsetting og tyngre vedlikehold av fredete middelalderhus fra før 1537 som bidrar til å ivareta et normalt vedlikeholdsnivå, samtidig som bygningenes kildeverdi blir ivaretatt
 • tiltak som bidrar til dokumentasjon, kunnskapsutvikling eller forskning om middelalderbygninger.

Hvordan søker du?

Send søknad til fylkeskommunen.

Søknadsfrist

1.november.

Post på statsbudsjettet

Kap. 1429 post 73.

Les mer om tilskuddsordningen

Her finner du utfyllende informasjon om denne tilskuddsordningen

Tilskudd til brannsikring av tette trehusområder

Hvem kan søke?

Eiere av bygninger eller anlegg innenfor bestemte tette trehusområder kan motta tilskudd. Det samme kan kommuner med bestemte tette trehusmiljøer. Det er Riksantikvaren som definerer hvilke områder detter gjelder. Les mer om dette i vår veileder.

Hva kan du søke om?

 • Oppdage brann
 • Hindre spredning av brann
 • Enkel slukking
 • Utarbeide brannsikringsplan

Hvordan søker du?

Send søknad til fylkeskommunen. Det foreligger eget søknadsskjema.

Søknadsfrist

Søknadsfristen er 1. november.

Post på statsbudsjettet

Kap. 1429 post 73.

Les mer om tilskuddsordningen

Her finner du utfyllende informasjon om denne tilskuddsordningen.

Tilskudd til ruiner og anlegg fra middelalderen

Hvem kan søke?

Eiere og forvaltere av ruiner og anlegg fra middelalderen (før 1537). Tilskuddsordningen er knyttet til bevaringsprogrammet for ruiner.

Hva kan du søke om?

Det kan søkes tilskudd til konservering, dokumentasjon, skjøtsel, vedlikehold eller overvåkning av middelalderruiner, samt til tiltak som utvikler og formidler kunnskap om ruinene.

Hvordan søker du?

For ruiner og anlegg innen middelalderbyene Bergen, Trondheim, Tønsberg og Oslo skal søknaden sendes til Riksantikvaren, postmottak@ra.no. For øvrige ruiner skal søknad sendes til fylkeskommunen.

Søknadsfrist

1. november.

Post på statsbudsjettet

Kap. 1429 post 73.

Les mer om tilskuddsordningen

Her finner du utfyllende informasjon om denne tilskuddsordningen

Tilskudd til fartøy

Hvem kan søke?

Eiere og forvaltere av fredete eller vernete fartøy kan få tilskudd. Det samme gjelder organisasjoner, foreninger og prosjekter som opererer innenfor tilskuddsordningens formål.

Hva kan du søke om?

Det kan gis tilskudd til sikring, vedlikehold, istandsetting og restaurering av fredete og vernete fartøy.

Hvordan søker du?

Søknad om tilskudd til fartøy sendes i søknadssystemet Digisak.

Søknadsfrist

1. november .

Post på statsbudsjettet

Kap. 1429 post 74.

Les mer om tilskuddsordningen

Her finner du utfyllende informasjon om denne tilskuddsordningen

Tilskudd til fagutvikling i fartøyvernet.

Hvem kan søke?

De nasjonale fartøyvernsentrene mottar tilskudd fra posten fra Riksantikvaren. Andre aktører med relevant kompetanse kan etter vurdering fra Riksantikvaren også motta tilskudd.

Hva kan det søkes tilskudd til?

Midlene fordeles etter søknad om tilskudd til aktiviteter knyttet til:

 • innsamling av kunnskap, forskning og dokumentasjon
 • rådgivning og målrettet kunnskapsdeling
 • nødhavn, midlertidig sikring for fartøy i verneflåten
 • formidling av materialer og deler til antikvarisk istandsettingsarbeid

En mindre del av tilskuddet kan gis til investeringer i anlegg som er nødvendig for utføring av fellestjenestene.

Hvordan søke?

Fartøyvernsentrene får et eget søknadsskjema, som de returnerer til Riksantikvaren. Andre sender egen søknad til Riksantikvaren (postmottak@ra.no).

Søknaden skal inneholde:

 • søkerens navn, adresse, organisasjonsnummer, kontonummer, epostadresse, telefonnummer og kontaktperson
 • informasjon om aktiviteten eller prosjektet det søkes tilskudd til og bidraget til måloppnåelse på posten
 • hvilke arbeider som planlegges gjennomført og hvordan
 • plan for gjennomføringen av tiltaket, aktiviteten e.l. med virkemidler, samarbeidspartnere og fremdriftsplan
 • kostnadsoverslag og budsjett
 • opplysning om og hvor mye støtte som er mottatt fra offentlig instans de siste to årene, og eventuelle søknader om tilskudd fra offentlig instans inneværende år.

Søknad om tilskudd fra et foretak eller en organisasjon skal i tillegg ha årsregnskap og eventuell årsberetning og vedtekter vedlagt.

Søknadsfrist

1. november.

Post på statsbudsjettet

Kap. 1429 post 75.

Les mer om tilskuddsordningen

Her finner du utfyllende informasjon om denne tilskuddsordningen

Tilskudd til konservering av kirkekunst

Hvem kan søke?

Kirkelige fellesråd og andre eiere og forvaltere av kirker.

Hva kan du søke om?

Det kan søkes tilskudd til prosjektering, sikring, konservering, reise og opphold, transport, forsikring, rapportering og formidling av kirkekunst som ledd i konserverings- og sikringsarbeid der en fagutdannet konservator er gitt oppdrag. Med kirkekunst menes inventar, kunst og dekor i kirkebygg.

Hvordan søker du?

Søknad sendes til Riksantikvaren og må inneholde følgende:

 • Metodebeskrivelse med materialer og metoder for konserveringen.
 • Informasjon om utførende konservator slik at Riksantikvaren kan gjennomføre en kompetansevurdering.
 • Prisoverslag for konserveringen

Søknadsfrist

1.november.

Her finner du mer utfyllende informasjon om denne tilskuddsordningen» Post 73 Kunst og inventar i kirker – Riksantikvaren

Tilskudd til brannsikring av steinkirker fra middelalderen

Hvem kan søke?

Eiere og forvaltere av steinkirker fra middelalderen (før 1537)

Hva kan du søke om?

Det kan søkes tilskudd til slukkeanlegg og andre tiltak på middelalderkirker i stein som bidrar til et høyt nivå av brannsikring.

Hvordan søker du?

Send søknad til Riksantikvaren, postmottak@ra.no.

Søknadsfrist

1.november.

Post på statsbudsjettet

Kap. 1429 post 73.

Les mer om tilskuddsordningen

Her finner du utfyllende informasjon om denne tilskuddsordningen

Tilskudd sikring av stavkirker

Hvem kan søke?

Eiere og forvaltere av stavkirker.

Hva kan du søke om?

Det kan gis tilskudd til tiltak som sikrer kirkene mot brann, hærverk eller klimahendelser.

Hvordan søker du?

Send søknad til Riksantikvaren, postmottak@ra.no

Søknadsfrist

Det er ingen søknadsfrist. Riksantikvaren tar imot søknader hele året, og har løpende kontakt med eierne av de 28 stavkirkene i landet.

Post på statsbudsjettet

Kap. 1429 post 73.

Les mer om tilskuddsordningen

Her finner du utfyllende informasjon om denne tilskuddsordningen

Tilskudd til vedlikehold, konservering og dokumentasjon av stavkirker

Hvem kan søke?

Eiere og forvaltere av stavkirker.

Hva kan du søke om?

Det kan søkes tilskudd til vedlikehold og konservering av stavkirker og til tiltak som legger til rette for dokumentasjon, kunnskapsutvikling eller forskning.

Hvordan søker du?

Send søknad til Riksantikvaren, postmottak@ra.no

Søknadsfrist

1.november.

Post på statsbudsjettet

Kap. 1429 post 73

Les mer om tilskuddsordningen

Post 73 Vedlikehold, konservering og dokumentasjon av stavkirker – Riksantikvaren

Tilskudd til verdensarv

Hvem kan søke?

Fylkeskommuner, kommuner, museer, organisasjoner, bedrifter og privatpersoner kan søke tilskudd etter ordningen.

Hva kan du søke om?

Tilskudd kan gis til prosjekter og tiltak som er knyttet til områdene i Norge som er innskrevet på Unescos verdensarvliste, med tilhørende buffersoner. I særlige tilfeller kan det gis tilskudd til prosjekter og tiltak i områder som er oppført på Norges tentative liste.

Hvordan søker du?

Søknad om tilskudd skal sendes til fylkeskommunen eller Sametinget for samisk kulturarv. Unntak er for verdensarvområdet Urnes, for søknader om tiltak som gjelder flere verdensarvområder eller søknader som gjelder områder som er oppført på tentativ liste, der søknad skal sendes til Riksantikvaren.

Søknadsfrist

Søknadsfristen er 1. november hvert år.

Post på statsbudsjettet

Kap. 1429 post 79.

Les mer om tilskuddsordningen

Her finner du utfyllende informasjon om denne tilskuddsordningen

Tilskudd til verdiskapingsarbeid på kulturminneområdet

Hvem kan søke?

Fylkeskommuner, kommuner, Longyearbyen lokalstyre, museer, organisasjoner, bedrifter og privatpersoner kan søke tilskudd etter ordningen.

Hva kan du søke om?

Det kan søkes tilskudd til prosjekter der offentlige og private aktører inngår forpliktende samarbeid om

 • formidling og tilrettelegging for bærekraftig bevaring og bruk
 • kompetanseutvikling, nettverk og samarbeid
 • nærings-, steds- og lokalsamfunnsutvikling.

Hvordan søker du?

Send søknaden til Riksantikvaren med kopi til fylkeskommunen og eventuelt Sametinget hvis det gjelder samiske kulturminner. Riksantikvaren vil i nært samarbeid med aktuelle fylkeskommuner og Sametinget vurdere søknadene.

Søknadsfrist

Det er ingen søknadsfrist. Søknader blir behandlet fortløpende. Det er likevel ønskelig at søknader sendes inn i forkant av eller tidlig i det året det søkes om tilskudd for.

Post på statsbudsjettet

Kap. 1429 post 77.

Mer om tilskuddsordningen

Her finner du utfyllende informasjon om denne tilskuddsordningen

Tilskudd til kulturminnearbeid i kommunene

Hvem kan søke?

Kommuner, fylkeskommuner og Sametinget.

Hva kan kommunene søke om?

Tilskudd til å sette i gang arbeid med kulturmiljøplan, rullere eksisterende kulturmiljøplan eller for å lage en helhetlig kulturmiljøplan for en sammenslått kommune samt til ulike kompetansemodeller for å styrke kulturmiljøkompetansen lokalt og regionalt.

Hvordan søker du?

Søknad sendes Riksantikvaren via fylkeskommunen.

Søknaden fra kommunene om tilskudd til kulturmiljøplan må inneholde følgende:

 • Prosjektbeskrivelse som omfatter organisering av arbeidet i kommunen, framdrift, budsjett, finansiering og kontaktperson.
 • Politisk vedtak dersom søknaden gjelder utarbeiding/rullering av plan med fokus på kulturminner (kan ettersendes, ev. tas inn i planstrategien).

Søknadsfrist

Det er lurt å beregne litt god tid, fordi fylkeskommunene har ulike frister for når de må ha søknadene fra kommunene. Ta kontakt med fylkeskommunen for mer informasjon.
Søknadsfristen til Riksantikvaren er 15. februar.

Post på statsbudsjettet

Kap. 1429 post 60.

Tilskudd til arkeologi

Dekning av utgifter til arkeologiske undersøkelser ved mindre, private tiltak

Hovedregelen i kulturminneloven er at offentlige og større, private tiltakshavere må betale for nødvendige arkeologiske registreringer eller utgravninger. Når det gjelder mindre, private tiltak, dekker staten helt eller delvis utgiftene. Du kan lese mer om mindre, private tiltak i rundskriv T2-07 på regjeringens nettsider.

Hvem kan få støtte?

Private tiltakshavere for arkeologiske undersøkelser. Se forskrift om tilskudd til automatisk fredete og andre arkeologiske kulturminner §3

Hvordan kan du få støtte?

Du skal ikke sende søknad om tilskudd til arkeologiske undersøkelser ved mindre, private tiltak. Når man søker om tillatelse til inngrep i automatisk fredete kulturminner, vurderer fylkeskommunen og Sametinget om søknaden gjelder et mindre, privat tiltak. Riksantikvaren tar den endelige avgjørelsen og utbetaler tilskuddet til den institusjonen som gjennomfører de arkeologiske undersøkelsene. Hvis tiltaket blir vurdert til å være et mindre, privat tiltak, dekker staten helt eller delvis utgiftene til de arkeologiske undersøkelsene. Søknad om tillatelse til inngrep i automatisk fredet kulturminne sendes til fylkeskommunen.

Post på statsbudsjettet

Kap. 1429 post 70.

Dekning av utgifter til arkeologiske undersøkelser ved særlige grunner

Staten kan, helt eller delvis, dekke kostnadene til nødvendige arkeologiske undersøkelser, hvis det foreligger særlige grunner.

Hvem kan få støtte?

Tiltakshavere for arkeologiske undersøkelser.

Hvordan kan du få støtte?

Dersom du mener at det foreligger særlige grunner til at staten skal dekke disse kostnadene, bør du gjøre greie for det når du søker om tillatelse til inngrep i et automatisk fredet kulturminne. Det er ingen faste regler for hva som kan være særlige grunner. Se forskrift om tilskudd til automatisk fredete og andre arkeologiske kulturminner §3

Post på statsbudsjettet

Kap. 1429 post 70.

Tilskudd til arkeologiske kulturminner (sikring, restaurering, skjøtsel, tilrettelegging, formidling og dokumentasjon)

 

Hvem kan søke?

Forvaltningsinstitusjoner med ansvar for arkeologiske kulturminner etter forskrift om fastsetting av myndighet mv. etter kulturminneloven. Tilskuddene er i hovedsak knyttet til bevaringsprogrammene Bevaringsprogram for bergkunst (BERG) og Bevaringsprogram for utvalgte, arkeologiske kulturminner og kulturmiljø (BARK), samt sikring av spesielt utsatte arkeologiske kulturminner.

Hva kan du søke om?

Tilskudd til forvaltnings-, sikrings-, restaurerings-, skjøtsels-, tilretteleggings-, formidlings- og dokumentasjonstiltak på automatisk fredete og andre arkeologiske kulturminner

Hvordan søker du?

Søknad skal sendes Riksantikvaren innen 15. januar hvert år.

Det kan søkes om tilskudd til arkeologiske kulturminner som er utsatt for skade som følge av erosjon, flom eller andre uforutsette hendelser utenom den ordinære søknadsfristen.

Søknadsfrist

Søknad skal sendes til Riksantikvaren innen 15. januar hvert år.

Post på statsbudsjettet

Kap. 1429 post 70.

https://lovdata.no/forskrift/2021-08-13-2507/§4

Finnerlønn

Hvem kan få finnerlønn?

Riksantikvaren kan gi finnerlønn for funn av løse kulturminner som er eldre enn 1537, mynter som er eldre enn 1650 og samiske gjenstander som er fra 1917 eller eldre. Det kan også gis finnerlønn for skipsfunn som er mer enn 100 år gamle, for eksempel tilbehør, last og annet som har vært om bord, når eier ikke er kjent. Du skal ikke sende søknad om finnerlønn, det er Riksantikvaren som fastsetter og utbetaler finnerlønn, basert på anbefalinger fra de arkeologiske forvaltningsmuseene. Finnerlønn skal i utgangspunktet deles likt mellom finner og grunneier.

Post på statsbudsjettet

Kap. 1429 post 70.

Digisak - søknadsportalDigisak er søknadsportalen for behandling av tilskudds- og dispensasjonsaker innen kulturminneforvaltningen.
Gode tips til søknadenHer kan du lese meir om kva ein god søknad om tilskot bør innehalde, og om krav til rapportering.

Tilskuddsordninger for 2021

I rundskrivet Tilskotsordningar for 2021 på Klima- og miljødepartementets nettsider finner du mer informasjon om de ulike tilskuddsordningene.

Kulturminnefondet

Kulturminnefondet er en tilskuddsordning for private eiere av verneverdige kulturminner.

Det er ingen søknadsfrist og søknadene behandles fortløpende.

Til Kulturminnefondets nettsider

Andre støtteordninger

Bygg og bevar har laget en oversikt over ulike støtteordninger man kan søke på.

Til Bygg og bevars oversikt over støtteordninger

Publisert: 11. desember 2019 | Endret: 23. mai 2022