Sikring og kriseberedskap

Brannsikring av fredet og verneverdig bebyggelse

Brann er den største trusselen mot fredede og verneverdige bygg i Norge. Hvert år går verdifulle bygninger tapt i brann. Det er derfor behov for bedre brannsikring for fredede og verneverdige bygninger.

Beredskapstelefon for kulturhistoriske bygg og inventar

Eiere, forvaltere og brannvesenet kan kontakte NIKUs beredskapstelefon hvis kirker og verna bygninger er utsatt for brann, flom eller andre hendelser som krever akutte tiltak. NIKUs eksperter på restverdiredning vil gi råd i hvordan man skal gå fram for å minimere skader.

Telefonnummer: 481 10 777

Les mer om tjenesten på NIKU sine nettsider 

For å sikre kulturverdier vil det ofte være nødvendig med bedre brannsikring enn lovverket krever. I vanlige boliger er det normalt bare krav om røykvarsler og håndslokker.

Minst mulig endringer

Brannsikringstiltakene bør gjennomføres med minst mulig endringer av interiøret og eksteriøret. Hva som er akseptable inngrep, avhenger av bygningens verneverdi. Eiere bør gjennomføre en kost-nyttevurdering, der også kostnader i form av inngrep i bygningen og langsiktige skader blir vurdert.

Brannbeskyttende tekstiler

Rapport om brannbeskyttende tekstiler –  Testing for bruk på kulturhistorisk materiale er ferdigstilt. NIKU har ledet arbeidet med testing av syv ulike brannbeskyttende tekstiler. Testene er gjennomført ved tre ulike brannvesener. Målet med testene har vært for å se mulighetene for å bruke tekstiler ved tildekking av kulturhistoriske gjenstander for å minimere skader ved oppstått brann og/eller vannskader.

Publisert: 26. februar 2021 | Endret: 23. oktober 2022