Sikring og kriseberedskap

Brannsikring av fredet og verneverdig bebyggelse

Brann er den største trusselen mot fredet og verneverdig bebyggelse i Norge. Hvert år går verdifulle bygninger tapt i brann. Det er derfor behov for bedre brannsikring av denne bebyggelsen.

For å sikre kulturverdier vil det ofte være nødvendig med bedre brannsikring enn det som kreves i lovverket. I vanlige boliger er det normalt bare krav om røykvarsler og håndslokker.

Minst mulig endringer

Brannsikringstiltakene bør gjennomføres med minst mulig endringer av interiøret og eksteriøret. Hva som er akseptable inngrep, avhenger av bygningens verneverdi. Det bør gjennomføres en kost-nyttevurdering der også kostnader i form av inngrep i bygningen og langsiktige skader vurderes.

Brannbeskyttende tekstiler

Rapport om brannbeskyttende tekstiler –  Testing for bruk på kulturhistorisk materiale er ferdigstilt. NIKU har ledet arbeidet med testing av syv ulike brannbeskyttende tekstiler. Testene er gjennomført ved tre ulike brannvesener. Målet med testene har vært for å se mulighetene for å bruke tekstiler ved tildekking av kulturhistoriske gjenstander for å minimere skader ved oppstått brann og/eller vannskader.

Publisert: 26. februar 2021 | Endret: 14. mars 2022